NSCLC indication

Indikace

NSCLC*

1. linie metastatického NSCLC – neskvamózní
KEYNOTE-189: Kombinace KEYTRUDA® + chemoterapie

Přípravek KEYTRUDA®, v kombinaci s chemoterapií pemetrexedem a platinou, je indikován v první linii k léčbě metastazujícího neskvamózního nemalobuněčného karcinomu plic u dospělých, jejichž nádory nevykazují pozitivní mutace EGFR nebo ALK.1

Reference:
1. SPC LP KEYTRUDA® na www.sukl.cz.

Design klinické studie KEYNOTE-189

Randomizované, multicentrické, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení u 616 pacientů.

a Pacienti, kteří po dokončení 35 cyklů pembrolizumabu měli SD nebo lepší nebo hodnocenou léčbu ukončili po dosažení CR a dostali ≥8 cyklů léčby, ale pak se u nich vyskytla PD, mohli dostávat druhou kúru pembrolizumab po 17 cyklů (přibližně 1 rok), pokud od poslední dávky pembrolizumabu nedostali žádnou novou protirakovinovou léčbu.
b Podle RECIST v1.1 hodnoceno BICR.
c PFS2 definováno jako doba od randomizace do zkoušejícím hodnocené PD, která vedla u přerušení druholiniové léčby, zahájení třetí linie neo úmrtí.
Reference:
1. Gandhi L et al. N Engl J Med. 2018;378(22):2078–2092.
2. Gray et al. Presented at WCLC 2020. Abstract FP13.02.

KEYNOTE-189: Vstupní charakteristiky
(populace ITT)

Uzávěrka dat: 20. květen 2019.

Reference:
Rodríguez-Abreu D et al. Ann Oncol. 2021;32(7):881–895

Celkové přežití (OS) v ITT populaci

Po 5 letech kombinované léčby KEYTRUDA® + chemoterapie přežívá téměř 20 % pacientů.

Medián sledování = 64,6 měsíce (rozmezí: 60,1–72,4 měsíce).
Uzávěrka dat: 8. březen 2022.
Kaplan-Meierův odhad

Reference:
Garassino MC, et al. J Clin Oncol. 2023;JCO2201989. doi:10.1200/JCO.22.01989.

Podskupiny dle PD-L1 TPS exprese

Reference:
Garassino MC, et al. J Clin Oncol. 2023;JCO2201989. doi:10.1200/JCO.22.01989.

PFSa v populaci ITT

V 5leté aktualizované explorační analýze u pacientů s neskvamózním NSCLC byla při léčbě kombinací KEYTRUDA® + chemoterapie pozorována delší doba do progrese v porovnání se skupinou léčenou pouze chemoterapií.

Medián sledování = 64,6 měsíce (rozmezí: 60,1–72,4 měsíce).
Uzávěrka dat: 8. březen 2022.

a Podle RECIST v1.1 hodnoceno BICR.
b Kaplan-Meierův odhad.

Reference:
Garassino MC, et al. J Clin Oncol. 2023;JCO2201989. doi:10.1200/JCO.22.01989.

ORR a DORa v populaci ITT

V 5leté aktualizované explorační analýze u pacientů s neskvamózním NSCLC bylo v rameni KEYTRUDA® + chemoterapie pozorováno vyšší ORR a delší mDOR vs. chemoterapie.

Medián sledování = 64,6 měsíce (rozmezí: 60,1–72,4 měsíce).
Uzávěrka dat: 8. březen 2022.

a Podle RECIST v1.1 hodnoceno BICR.
b Kaplan-Meierův odhad; ”+” ukazuje žádnou PD při posledním hodnocení nemoci.

Reference:
Garassino MC, et al. J Clin Oncol. 2023;JCO2201989. doi:10.1200/JCO.22.01989.

Bezpečnostní profil

Přehled nežádoucích účinků

Při 5letém sledování nebyly pozorovány žádné nové bezpčnostní signály oproti primární analýze.

a Bez ohledu na přiřazenou léčbu a souvislost s imunitou podle názoru zkoušejícího.

Reference:
Garassino MC, et al. J Clin Oncol. 2023;JCO2201989. doi:10.1200/JCO.22.01989.

1. linie metastatického NSCLC – skvamózní
KEYNOTE-407: kombinace KEYTRUDA® + chemoterapie

Přípravek KEYTRUDA® je v kombinaci s karboplatinou a paklitaxelem nebo nab-paklitaxelem indikován v první linii k léčbě metastazujícího skvamózního nemalobuněčného karcinomu plic u dospělých.1

1. SPC LP KEYTRUDA® na www.sukl.cz.

Design klinické studie KEYNOTE-407

Randomizované, multicentrické, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení u 559 pacientů.

a Karboplatina AUC 6 mg/ml/min každé 3 týdny.
b Paklitaxel 200 mg/m2 každé 3 týdny nebo nab-paklitaxel 100 mg/m2 Q1W.
c Pacienti mohli přejít během kombinované léčby nebo monoterapie; aby byli vhodní k překřížení, PD muselo být verifikováno BICR a musela být splněna všechna bezpečnostní kritéria.
d Podle RECIST v1.1 hodnoceno BICR.

Reference:
1. Paz-Ares et al. Presented at ASCO 2018. Abstract 105.
2. Paz-Ares L et al. N Engl J Med. 2018;379(21):2040–2051.
3. Paz-Ares L et al. J Thorac Oncol. 2020;15(10):1657-1669. 4. Robinson et al. Presented at ELCC 2021. Abstract FP97O.

KEYNOTE-407: Výchozí charakteristiky
(populace ITT)

Uzávěrka dat: 20. květen 2019.

Reference:
Paz-Ares L et al. J Thorac Oncol. 2020;15(10):1657-1669.

Celkové přežití (OS) v populaci ITT

Kombinovaná léčba KEYTRUDA® + chemoterapie po 5 letech snížila riziko úmrtí o téměř 30 % vs.
chemoterapie.

Medián sledování = 56,9 měsíce (rozmezí: 49,9–66,2 měsíce).
Kaplan-Meierův odhad
Uzávěrka dat: 23. únor 2022.

Reference:
Novello S, at al. J Clin Oncol. 2023;JCO2201990. doi:10.1200/JCO.22.01990.

Podskupiny dle PD-L1 TPS exprese

Reference:
Novello S, at al. J Clin Oncol. 2023;JCO2201990. doi:10.1200/JCO.22.01990.

PFSa v populaci ITT

V 5leté aktualizované explorační analýze u pacientů se skvamózním NSCLC bylo pozorováno zlepšení PFS v rameni KEYTRUDA® chemoterapie vs. chemoterapie.

Medián sledování = 56,9 měsíce (rozmezí: 49,9–66,2 měsíce). Uzávěrka dat: 23. únor 2022.

a PFS hodnoceno BICR podle RECIST v1.1
b Kaplan-Meierův odhad.

Reference:
Novello S, at al. J Clin Oncol. 2023;JCO2201990. doi:10.1200/JCO.22.01990.

ORR a DORa v populaci ITT

V 5leté aktualizované explorační analýze u pacientů se skvamózním NSCLC bylo v rameni KEYTRUDA® + chemoterapie pozorováno vyšší ORR a delší mDOR vs. chemoterapie.

Medián sledování = 56,9 měsíce (rozmezí: 49,9–66,2 měsíce).
Uzávěrka dat: 23. únor 2022.

a Odpověď nádoru hodnocena BICR podle RECIST v1.1.
b Kaplan-Meierův odhad.
c „+“ ukazuje žádnou PD při posledním hodnocení nemoci.

Reference:
Novello S, at al. J Clin Oncol. 2023;JCO2201990. doi:10.1200/JCO.22.01990.

Bezpečnostní profil

Přehled nežádoucích účinků

Při 5letém sledování nebyly pozorovány žádné nové bezpečnostní signály oproti primární analýze.

a Bez ohledu na přiřazenou léčbu a souvislost s imunitou podle názoru zkoušejícího.

Reference:
Novello S, at al. J Clin Oncol. 2023;JCO2201990. doi:10.1200/JCO.22.01990.

1. linie léčby mNSCLC monoterapie
KEYNOTE-024

Přípravek KEYTRUDA® je v monoterapii indikován v první linii k léčbě metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic u dospělých, jejichž nádory exprimují PD-L1, se skóre nádorového podílu (tumour proportion score – TPS) ≥50 % bez pozitivních nádorových mutací EGFR nebo ALK.1

1. SPC LP KEYTRUDA® na www.sukl.cz.

Design klinické studie KEYNOTE-024

Randomizované, otevřené, placebem kontrolované hodnocení u 305 pacientů

a Pemetrexed 500 mg/m2 + karboplatina AUC 5 až 6 (povoleno pouze u NSQ onemocnění), pemetrexed 500 mg/m2 + cisplatina 75 mg/m2 (povoleno pouze u NSQ onemocnění), paklitaxel 200 mg/m2 + karboplatina AUC 5 až 6, gemcitabin 1 250 mg/m2 + karboplatina AUC 5 až 6 nebo gemcitabin 1 250 mg/m2 + cisplatina 75 mg/m2.
b Volitelná udržovací léčba pemetrexedem NSQ onemocnění.
c K zařazení do druhé kúry přípravku KEYTRUDA® v monoterapii byli vhodní pacienti randomizovaní do skupiny léčené přípravkem KEYTRUDA®, kteří dokončili 2 roky léčby, nebo kteří přípravek KEYTRUDA® vysadili po dosažení CR a pak měli PD.
d Před doporučením DMC a 8. dodatkem, které povolily, aby pacientům v rameni léčeném chemoterapií byl nabídnut přípravek KEYTRUDA® (na základě údajů ze 2. předběžné analýzy), byli pacienti vhodní k překřížení, když PD potvrdila BICR.
e Podle RECIST v1.1 dle BICR.
f Podle RECIST v1.1 zkoušejícím.
Reference:
1. Reck M et al. N Engl J Med. 2016;375(19):1823–1833.
2. Brahmer et al. Presented at ESMO 2020. Abstract LBA51.
3. Reck M et al. J Clin Oncol. 2021;39(21):2339-2349.

KEYNOTE-024: Vstupní charakteristiky
(populace ITT)

Uzávěrka dat: 1. červen 2020.

a Zahrnuje pouze ty pacienty, kteří byli zpočátku alokováni k léčbě přípravkem KEYTRUDA®, kteří dostali 35 cyklů (2 roky) přípravku KEYTRUDA® podle vyhodnocení skutečné expozice.
b Zahrnuje pouze ty pacienty, kteří byli zpočátku alokováni k léčbě přípravkem KEYTRUDA®, kteří dostali druhou kúru přípravku KEYTRUDA® podle vyhodnocení skutečné expozice.
c Zahrnuje pacienti s SQ buněčným karcinomem a špatně diferenciovaným SQ buněčným karcinomem.
Reference:
1. Reck M et al. J Clin Oncol. 2021;39(21):2339-2349.
2. Brahmer et al. Presented at ESMO 2020. Abstract LBA51.

Celkové přežití (OS) v populaci ITT

Po 5 letech léčby přípravkem KEYTRUDA® je naživu téměř 1/3 pacientů.

Medián sledování = 59,9 měsíce (rozmezí: 55,1–68,4 měsíce).
Uzávěrka dat: 1. červen 2020.

a Efektivní míra překřížení z chemoterapie na anti-PD-L1 terapii, 66,0 % (99 pacientů celkem přešlo na anti-PD-[L]1 terapii: 83 pacienti přešli během studie na přípravek KEYTRUDA®, 16 pacientů dostávalo následnou anti-PD-L1 terapii mimo překřížení; pacienti mohli dostávat >1 následnou anti-PD-L1 terapii).
Reference:
1. Reck M et al. J Clin Oncol. 2021;39(21):2339-2349.
2. Brahmer et al. Presented at ESMO 2020. Abstract LBA51.

PFS v populaci ITTa, b

U pacientů léčených přípravkem KEYTRUDA® bylo dosaženo 50% snížení rizika progrese nebo úmrtí v porovnání se skupinou léčenou chemoterapií.

Medián sledování = 59,9 měsíce (rozmezí: 55,1–68,4 měsíce).
Uzávěrka dat: 1. červen 2020.

a Podle RECIST v1.1 určeno zkoušejícím.
b Sekundární kritérium hodnocení; primárním kritériem hodnocení bylo PFS hodnocené BICR.
Reference:
Reck M et al. J Clin Oncol. 2021;39(21):2339-2349.

Objektivní odpověď v populaci ITTa

Medián sledování = 59,9 měsíce (rozmezí: 55,1–68,4 měsíce).
Uzávěrka dat: 1. červen 2020.

a Podle RECIST v1.1 hodnoceno zkoušejícím.
b „+” označuje, že trvání odpovědi je cenzurováno.
Reference:
1. Reck M et al. J Clin Oncol. 2021;39(21):2339-2349.
2. Brahmer et al. Presented at ESMO 2020. Abstract LBA51.

Bezpečnostní profil

Přehled nežádoucích účinků

Při 5letém sledování nebyly pozorovány žádné nové bezpečnostní signály oproti primární analýze.

Medián sledování = 59,9 měsíce (rozmezí: 55,1–68,4 měsíce).
Uzávěrka dat: 1. červen 2020.

a Během léčby původně přiřazenou terapií.
b 7 dalších pacientů v rameni léčeném přípravkem KEYTRUDA® a žádný další pacient v rameni léčeném chemoterapií neměl od počáteční publikace studie KEYNOTE-024 nežádoucí příhodu související s léčbou stupně 3–5 (Reck M, et al. N Engl J Med. 2016;375:1823-1833). Od aktualizované= analýzy po mediánu sledování 25,5 měsíce nedošlo k žádné změně (Reck M, et al. J Clin Oncol. 2019;37:537-546).
c Bez ohledu na přiřazení léčby zkoušejícím.
Reference:
1. Reck M et al. J Clin Oncol. 2021;39(21):2339-2349.
2. Brahmer et al. Presented at ESMO 2020. Abstract LBA51.

Dávkování

Jediná imunoterapie s Q6W dávkováním.1

a výpočet: 52/3 = 17,33 (zaokrouhleno na 18)
výpočet: 52/6 = 8,66 (zaokrouhleno na 9)
výpočet: 9/18 = 0,50 (o 50 % méně)
*Platí pouze pro monoterapii přípravkem KEYTRUDA®

Reference:
1. SPC přípravku KEYTRUDA® na www.sukl.cz
2. Lala M, Li TR, de Alwis DP, Sinha V, Mayawala K, Yamamoto N, Siu LL, Chartash E, Aboshady H, Jain L. A six-weekly dosing schedule for pembrolizumab in patients with cancer based on evaluation
using modelling and simulation. Eur J Cancer. 2020 May;131:68-75. doi: 10.1016/j.ejca.2020.02.016. Epub 2020 Apr 15. Erratum in: Eur J Cancer. 2021 Feb;144:400. PMID: 32305010.

Seznam zkratek

ALK – kináza anaplastického lymfomu
BOR – nejlepší objektivní odpověď
CR – celková odpověď
DOR – trvání odpovědi
EGFR – receptor pro epidermální růstový faktor
*NSCLC – nemalobuněčný karcinom plic
ORR – celková četnost odpovědí
OS – celkové přežití
PD – progrese onemocnění
PD-L1 – ligand membránového proteinu programované buněčné smrti
PFS – přežití bez progrese
PR – částečná odpověď
SD – stabilizace onemocnění
TPS – skóre pozitivity nádorových buněk

CZ-PDO-00088