Úvodní fotka indikace Melanom

Indikace

Melanom

Adjuvantní léčba vysoce rizikového maligního melanomu a léčba metastatického maligního melanomu

Terapeutické indikace

Adjuvantní léčba: LP KEYTRUDA® je v monoterapii indikován k adjuvantní léčbě dospělých a dospívajících ve věku 12 let a starších s melanomem stadia IIB, IIC nebo III, kteří podstoupili kompletní resekci1.

Pokročilý maligní melanom: LP KEYTRUDA® je v monoterapii indikován k léčbě dospělých a dospívajících ve věku 12 let a starších s pokročilým (neresekovatelným nebo metastazujícím) melanomem1.

1 SPC LP Keytruda® na www.sukl.cz.

Podmínky úhrady

Pembrolizumab je hrazen:1

  • v monoterapii k léčbě lokálně pokročilého neresekovatelného nebo metastatického melanomu u dospělých pacientů, kteří doposud nebyli léčeni systémovou protinádorovou léčbou pro inoperabilní, pokročilé či metastatické onemocnění
  • v monoterapii k adjuvantní léčbě melanomu stadia IIB nebo IIC u dospělých a dospívajících ve věku 12 let a starších a stadia III u dospělých s postižením lymfatických uzlin, kteří podstoupili kompletní resekci

1.Podmínky úhrady k jednotlivým indikacím na www.sukl.cz, datum přístupu 1. 4. 2024.

Cesta pacienta s maligním melanomem

Chirurgický management primárního melanomu

Klinický doporučený postup pro cestu pacienta a léčbu maligního melanomu najdete na webových stránkách www.kdp.uzis.cz.

1. Michielin O, van Akkooi A, Lorigan P, et al. ESMO consensus conference recommendations on the management of locoregional melanoma: under the auspices of the ESMO Guidelines Committee. Ann Oncol. 2020 Nov;31(11):1449-1461. doi: 10.1016/j.annonc.2020.07.005.
2. Michielin O, Akkooi ACJ, Ascierto PA, et al. Cutaneous melanoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology 30: 1884–1901, 2019. doi:10.1093/annonc/mdz411.
3. Wong SL, Faries MB, Kennedy EB, et al. Sentinel Lymph Node Biopsy and Management of Regional Lymph Nodes in Melanoma: American Society of Clinical Oncology and Society of Surgical Oncology Clinical Practice Guideline Update. J Clin Oncol. 2018 Feb 1;36(4):399-413. doi:10.1200/JCO.2017.75.772
4. Garbe C, Amaral T, Peris K, et al. European consensus-based interdisciplinary guideline for melanoma. Part 2: Treatment – update 2022.
5. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) Melanoma: Cutaneous, Version 1.2022 – December 3, 2021.

Adjuvantní terapie melanomu

Adjuvantní terapie maligního melanomu ve stadiu IIB a IIC

Schválená indikace LP KEYTRUDA® od června 2022: adjuvantní terapie pro pacienty ve věku od 12 let s maligním melanomem ve stadiu IIB a IIC.1

Design registrační klinické studie KEYNOTE-716
Melanom s vysokým rizikem rekurence po resekci3-6, a

Riziko rekurence po resekci je vysoké pro obě substadia melanomu IIB i IIC.3, 4

a Na základě 8. edice kritérií pro klinický staging melanomu dle AJCC.

Míra rekurence u resekovaného vysoce rizikového melanomu ve stadiu II5, 6, b
Míra rekurence u stadia IIB, IIC5, c

b Podle 7. edice kritérií pro patologický staging melanomu dle AJCC.
c Retrospektivní review za období 1993–2013 zahrnující 738 dospělých pacientů s resekovaným melanomem ve stadiu II, z nichž 338 bylo po resekci melanomu ve stadiu IIB nebo IIC. Pacienti zařazení do této studie byli léčeni na Memorial Sloan Kettering Cancer Center v New Yorku, NY.

Rekurence melanomu se často projeví vzdálenými metastázami5, 6, b
Vzdálené rekurence u stadia IIB a stadia IIC5, c

b Podle 7. edice kritérií pro patologický staging melanomu dle AJCC.
c Retrospektivní review za období 1993–2013 zahrnující 738 dospělých pacientů s resekovaným melanomem ve stadiu II, z nichž 338 bylo po resekci melanomu ve stadiu IIB nebo IIC. Pacienti zařazení do této studie byli léčeni na Memorial Sloan Kettering Cancer Center v New Yorku, NY.

Medián času do rekurence u resekovaného vysoce rizikového melanomu ve stadiu II5, 6, b
Čas do rekurence u stadia IIB a stadia IIC5, c

b Podle 7. edice kritérií pro patologický staging melanomu dle AJCC.
c Retrospektivní review za období 1993–2013 zahrnující 738 dospělých pacientů s resekovaným melanomem ve stadiu II, z nichž 338 bylo po resekci melanomu ve stadiu IIB nebo IIC. Pacienti zařazení do této studie byli léčeni na Memorial Sloan Kettering Cancer Center v New Yorku, NY.

50 % rekurencí u všech resekovaných vysoce rizikových melanomů se objevilo po méně než 2 letech.

Přežití bez rekurence (RFS) v adjuvantní léčbě melanomu ve stadiu IIB a IIC vs. placebo

Kaplan-Meierova křivka pro RFS ve studii KEYNOTE-716 (populace se záměrem léčit, protokolem specifikovaná druhá průběžná analýza)1,7

CI = interval spolehlivosti; HR = poměr rizik.

a RFS byl definován jako doba od randomizace do data první recidivy melanomu na jakémkoli místě (lokální, tranzitní nebo regionální lymfatické uzliny nebo vzdálená recidiva) nebo úmrtí z jakékoli příčiny, podle toho, co nastalo dříve.7

Přežití bez vzdálených metastáz (DMFS) v adjuvantní léčbě melanomu ve stadiu IIB a IIC vs. placebo

Kaplan-Meierova křivka pro DMFS ve studii KEYNOTE-716 (populace se záměrem léčit)1, 7, e

e DMFS bylo definováno jako doba od randomizace do diagnostiky první vzdálené metastázy. Vzdálené metastázy spojeny s rakovinou šířící se z původního (primárního) nádoru a mimo okolní tkáně či lymfatické uzliny do vzdálených orgánů nebo vzdálených lymfatických uzlin.7

Na co si dát pozor při hodnocení prognózy primárního nádoru

Reference

1. SPC LP Keytruda® na www.sukl.cz.
2. Luke JJ, et al. Pembrolizumab versus placebo as adjuvant therapy in completely resected stage IIB or IIC melanoma (KEYNOTE-716): a randomised, double-blind, phase 3 trial. Lancet 2022;399(10336):1718–1729.
3. Gershenwald JE, Scolyer RA, Hess KR, et al. Melanoma staging: evidence-based changes in the American Joint Committee on Cancer (AJCC) Eighth Edition Cancer Staging Manual. CA Cancer J Clin. 2017;67(6):472–492.
4. Yushak M, Mehnert J, Luke J, Poklepovic A. Approaches to high-risk resected stage II and III melanoma. Am Soc Clin Oncol Educ Book. 2019;39:e207-e211.doi:10.1200/EDBK_239283.
5. Lee AY, Droppelmann N, Panageas KS, et al. Patterns and timing of initial relapse in pathologic stage II melanoma patients. Ann Surg Oncol. 2017;24(4):939-946.doi:10.1245/s10434-016-5642-0.
6. Mohr P, Kiecker F, Soriano V, et al. Adjuvant therapy versus watch-and-wait post surgery for stage III melanoma: a multicountry retrospective chart review. Melanoma Manag. 2019;6(4):MMT33. doi:10.2217/mmt-2019-0015.
7. LUKE, JJ. Pembrolizumab versus placebo as adjuvant therapy in stage IIB or IIC Melanoma: Final distant metastasisfree survival analysis in the phase 3 Keynote-716 Study. Presented at ASCO, 2023.
8. Roberts C et al. 7-Year Follow-Up of KEYNOTE-006: Pembrolizumab Versus Ipilimumab in Advanced Melanoma. Poster presented at the 18th International Congress of the Society for Melanoma Research (SMR); 28–31 October 2021; Virtual.
9. Von Schuckman LA, et al. Risk of melanoma recurrence after diagnosis of a high-risk primary tumor. JAMA Dermatol 2019;155:688 -93.

Adjuvantní terapie maligního melanomu ve stadiu III

Terapeutická cesta u pacientů s melanomem ve stadiu III, kteří podstoupili kompletní resekci1
Míra rekurence u resekovaného vysoce rizikového melanomu3, 4, a

a Podle 7. edice kritérií pro patologický staging melanomu dle AJCC.
b Retrospektivní tabulkové review za období 2011–2016 zahrnující 251 pacientů s resekovaným melanomem ve stadiu III a s následnou strategií „watch and wait“. Pacienti zařazení do této studie byli ze Severní Ameriky, Jižní Ameriky a Evropy.

Rekurence melanomu se často projeví vzdálenými metastázami3, 4, a
Medián času do rekurence u resekovaného vysoce rizikového melanomu3, 4, a

50 % rekurencí u všech resekovaných vysoce rizikových melanomů se objevilo po méně než 2 letech.

LP KEYTRUDA®– standard péče v adjuvantní terapii maligního melanomu stadia III

V ADJUVANTNÍ LÉČBĚ MELANOMU U PACIENTŮ S POSTIŽENÍM LYMFATICKÝCH UZLIN, KTEŘÍ PODSTOUPILI KOMPLETNÍ RESEKCI
Významné a dlouhodobé snížení rizika rekurence5

LP KEYTRUDA® prokázal po 5 letech dlouhodobé přežití bez rekurence5

KEYNOTE-054: Kaplan-Meierův odhad RFS v celkové populaci se záměrem léčit (ITT) (n = 1019) po celkovém mediánu sledování 4,9 let5

LP KEYTRUDA® 200 mg à 3 týdny (n = 514)
Placebo i.v. à 3 týdny (n = 505)
Počet příhod
228/514 (44 %)
304/505 (60 %)
HR 0,61 (95% CI: 0,51–0,72)

LIMITACE: V této aktualizované analýze nebylo provedeno formální statistické testování, a proto nelze vyvodit žádné jasné závěry.

LP KEYTRUDA® prokázal po 5 letech delší přežití bez vzdálených metastáz vs. placebo5

KEYNOTE-054: Kaplan-Meierův odhad DMFS v celkové populaci se záměrem léčit (ITT) (n = 1019) po celkovém mediánu sledování 4,9 let.5

LP KEYTRUDA® 200 mg à 3 týdny (n = 514)
Placebo i.v. à 3 týdny (n = 505)
Počet příhod
201/514 (39 %)
269/505 (53 %)
HR 0,62 (95% CI: 0,52–0,75)

Přežití bez rekurence po 3 letech dle mutace BRAF6, 7

KEYNOTE-054: Redukce rizika rekurence nebo úmrtí (hodnoceno zkoušejícím) při léčbě LP KEYTRUDA® vs. placebo dle mutace BRAF po celkovém mediánu sledování 36,6 měsíce7

KEYNOTE-054: Imunitně podmíněné nežádoucí příhody po celkovém mediánu sledování 36,6 měsíce7

Reference

1. SPC LP Keytruda® na www.sukl.cz.
2. Kiss, I.; et al. Modrá kniha České onkologické společnosti, 27th ed. [online]; Masarykův onkologický ústav, 1. 3. 2021. https://www.linkos.cz/files/modra-kniha/20.pdf (accessed Jan 22, 2022).
3. Lee AY, Droppelmann N, Panageas KS, et al. Patterns and timing of initial relapse in pathologic stage II melanoma patients. Ann Surg Oncol. 2017;24(4):939-946. doi:10.1245/s10434-016-5642-0.
4. Mohr P, Kiecker F, Soriano V, et al. Adjuvant therapy versus watch-and-wait post surgery for stage III melanoma: a multicountry retrospective chart review. Melanoma Manag. 2019;6(4):MMT33. doi:10.2217/mmt-2019-0015
5. EGGERMONT AMM a et al. Five-Year Analysis of Adjuvant Pembrolizumab or Placebo in Stage III Melanoma. Presented at ESMO 2022, september 10, 2022. https:/doi.org/10.1056/EVIDoa2200214
6. Eggermont AMM et al. Adjuvant Pembrolizumab versus Placebo in Resected Stage III Melanoma. N Engl J Med 2018; 378(19): 1789–801.
7. Eggermont AMM et al. Longer Follow-Up Confirms Recurrence-Free Survival Benefit of Adjuvant Pembrolizumab in High-Risk Stage III Melanoma: Updated Results From the EORTC 1325-MG/KEYNOTE-054 Trial. J Clin Oncol 2020; 38(33): 3925–36.

Léčba pokročilého maligního melanomu

Maligní melanom stadia IV a neresekovatelný melanom stadia III

LP KEYTRUDA® prokázal zlepšení celkové přežití ve srovnání s ipilimumabem3

Post-hoc exploratorní analýza studie KEYNOTE-006: Kaplan-Meierův odhad OS u pacientů nepředléčených ipilimumabem; medián sledování 85,3 měsíce3

NOVÁ DATA PO 7 LETECH SLEDOVÁNÍ

7leté sledování přežití ve studii KEYNOTE-006, včetně pacientů, kteří byli sledováni v rozšiřující studii KEYNOTE-587.

46 % pacientů odpovědělo na terapii LP KEYTRUDA® (exploratorní hodnocení po 5 letech)4

Post-hoc exploratorní analýza podskupin klinického hodnocení KEYNOTE-006: Odpověď nádoru dle kritérií irRC hodnocená zkoušejícími u pacientů bez jakékoliv předchozí terapie; medián sledování vycházející ze všech skupin pacientů léčených LP KEYTRUDA® vs. ipilimumab 57,7 měsíce4

KEYNOTE-006: Nežádoucí příhody po mediánu sledování 57,7 měsíce4

Reference

1. SPC LP Keytruda na www.sukl.cz.
2.Kiss, I.; et al. Modrá kniha České onkologické společnosti, 27th ed. [online]; Masarykův onkologick;ý ústav, 1. 3. 2021. https://www.linkos.cz/files/modra-kniha/20.pdf (accessed Jan 22, 2022).
3.Roberts C et al. 7-Year Follow-Up of KEYNOTE-006: Pembrolizumab Versus Ipilimumab in Advanced Melanoma. Poster presented at the 18th International Congress of the Society for Melanoma Research (SMR); 28–31 October 2021; Virtual.
4.Robert C et al. Pembrolizumab versus ipilimumab in advanced melanoma (KEYNOTE-006): post-hoc 5-year results from an open-label, multicentre, randomised, controlled, phase 3 study. Lancet Oncol 2019; 20(9): 1239–51
5.National Comprehensive Cancer Network. NCCN clinical practice guidelines in oncology (NCCN guidelines): cutaneous melanoma (Version 2.2021). February 19, 2021. Accessed September 29, 2021. https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/cutaneous_melanoma.pdf.
6. Pokory,R.,McPhearson,J.,Haaland,B. et al. J Immunother Cancer. 2021 Jan;9(1):e001781. doi: 10.1136/jitc-2020-001781.

LP KEYTRUDA® – imunoterapie s možností Q6W dávkováním1

Snižuje zátěž Vašich stacionářů

Reference

1.SPC LP Keytruda na www.sukl.cz. 2
2.Lala M, Li TR, de Alwis DP, Sinha V, Mayawala K, Yamamoto N, Siu LL, Chartash E, Aboshady H, Jain L. A six-weekly dosing schedule for pembrolizumab in patients with cancer based on evaluation using modelling and simulation. Eur J Cancer. 2020 May;131:68-75. doi: 10.1016/j.ejca.2020.02.016. Epub 2020 Apr 15. Erratum in: Eur J Cancer. 2021 Feb;144:400. PMID: 32305010

CZ-OOC-00011