Indikace

Melanom

Léčba pokročilého/metastatického maligního melanomu a adjuvantní léčba maligního melanomu

Terapeutické indikace

Pokročilý maligní melanom: Přípravek KEYTRUDA je v monoterapii indikován k léčbě pokročilého (neresekovatelného nebo metastazujícího) melanomu u dospělých.

Adjuvantní léčba: Přípravek KEYTRUDA je v monoterapii indikován k adjuvantní léčbě melanomu stadia III u dospělých s postižením lymfatických uzlin, kteří podstoupili kompletní resekci.

Léčba pokročilého maligního melanomu

Přípravek KEYTRUDA je v monoterapii indikován k léčbě pokročilého (neresekovatelného nebo metastazujícího) melanomu u dospělých.

LEPŠÍ OS S PŘÍPRAVKEM KEYTRUDA VS. IPILIMUMAB
Kaplan-Meierův odhad OS ve studii KEYNOTE-006
 • Četnost OS po 2 letech: 55 % pro přípravek KEYTRUDA oproti 43 % pro ipilimumab.1,a
  • Počet úmrtí pozorovaných v každém rameni: 119/277 (43 %) pro přípravek KEYTRUDA 10 mg/kg à 3 týdny, 122/279 (44 %) pro přípravek KEYTRUDA à 2 týdny, 142/278 (51 %) pro ipilimumab1
 • V době analýzy po 2letém sledování nebyl medián OS u léčby přípravkem KEYTRUDA  dosažen, medián OS pro ipilimumab byl 16 měsíců.1

DLOUHODOBÉ OS DLE POST-HOC ANALÝZY PO PRODLOUŽENÉM 5LETÉM SLEDOVÁNÍ2

BENEFIT OS POZOROVÁN I PO 5LETÉM SLEDOVÁNÍ S ČETNOSTÍ OS 37% U PŘÍPRAVKU KEYTRUDA A 31% U IPILIMUMABU2,a
Kaplan-Meierův odhad OS ve studii KEYNOTE-0061,2
 • Četnost OS po 5 letech: 37 % pro přípravek KEYTRUDA oproti 31 % pro ipilimumab.2,b
  • Počet úmrtí pozorovaných v každém rameni: 161/277 (58 %) pro přípravek KEYTRUDA 10 mg/kg à 3 týdny, 163/279 (58 %) pro přípravek KEYTRUDA 10 mg/kg à 2 týdny, 172/278 (62 %) pro ipilimumab3
 • Medián OSb byl 34,2 měsíců pro přípravek KEYTRUDA 10 mg/kg à 3 týdny (95% CI, 23,5–42,7), 31,1 měsíců pro přípravek KEYTRUDA 10 mg/kg à 2 týdny (95% CI,
  22,1–45,9) a 15,9 měsíců pro ipilimumab (95% CI, 13,3–22,0).2
 • Křivky distribuce přežití byly vytvořeny za pomoci Kaplan-Meierovy metody.

Limitace:
 • Rozšířená pětiletá analýza studie KEYNOTE-006 byla post-hoc exploratorní analýza. Vzhledem k tomu, že pro tuto analýzu dat za období 5 let nebylo plánováno žádné formální statistické testování, nelze vyvozovat závěry.3

aKEYTRUDA 10 mg/kg à 3 týdny.1,2
bPodle Kaplan-Meierovy metody pro cenzurovaná data.2
OS = celkové přežití; HR = poměr rizik; CI = interval spolehlivosti.

ANALÝZA PODSKUPIN DOSUD NELÉČENÝCH PACIENTŮ V POST-HOC ROZŠÍŘENÉ ANALÝZE 5LETÉHO SLEDOVÁNÍ V RÁMCI STUDIE KEYNOTE-0062,3

 • Podíl dosud neléčených pacientů ve studii KEYNOTE-006 činil 67 % (185/277) pro přípravek KEYTRUDA 10 mg/kg à 3 týdny, 66 % (183/279) pro přípravek KEYTRUDA 10 mg/kg à 2 týdny a 65 % (181/278) pro ipilimumab.2
 • Pacienti byli považováni za dosud neléčené, pokud nikdy předtím nepodstoupili léčbu metastazujícího onemocnění.

Limitace:
 • Rozšířená pětiletá analýza studie KEYNOTE-006 byla post-hoc exploratorní analýza. Vzhledem k tomu, že pro tuto analýzu dat za období 5 let nebylo plánováno žádné formální statistické testování, nelze vyvozovat závěry.3
 • Studie KN-006 nebyla prováděna s cílem zjistit rozdíly v léčebném účinku v těchto podskupinách; z toho důvodu je třeba výsledky z exploratorních analýz interpretovat s opatrností kvůli malému počtu pacientů a potenciální nevyrovnanosti vstupních charakteristik v jednotlivých podskupinách.2

ANALÝZA PODSKUPIN DOSUD NELÉČENÝCH PACIENTŮ V POST-HOC ROZŠÍŘENÉ ANALÝZE 5LETÉHO SLEDOVÁNÍ V RÁMCI STUDIE KEYNOTE-0062,3
PFS PRO PŘÍPRAVEK KEYTRUDA V POROVNÁNÍ S IPILIMUMABEM VE STUDII KEYNOTE-006 A V POST-HOC ROZŠÍŘENÉ ANALÝZE 3
Limitace:
 • Rozšířená pětiletá analýza studie KEYNOTE-006 byla exploratorní analýza. Vzhledem k tomu, že pro tuto analýzu dat za období 5 let nebylo plánováno žádné formální statistické testování, nelze vyvozovat závěry.3

ORR PRO PŘÍPRAVEK KEYTRUDA V POROVNÁNÍ S IPILIMUMABEM PO JEDNOM ROCE A PO PĚTILETÉM SLEDOVÁNÍ DLE POST-HOC ANALÝZY3
Limitace:
 • V rozšířené pětileté analýze studie KEYNOTE-006 (jednalo o post-hoc exploratorní analýzu). Vzhledem k tomu, že pro tuto analýzu dat za období 5 let nebylo plánováno žádné formální statistické testování, nelze vyvozovat závěry.3

Procenta byla zaokrouhlena na nejbližší celé číslo.
cHR (přípravek Keytruda v porovnání s ipilimumabem) dle stratifikovaného Coxova modelu proporcionálních rizik
dKEYTRUDA 10 mg/kg à 3 týdny
eORR podle BICR
fORR podle irRC3
PFS = přežití bez progrese nemoci; ORR = celková léčebná odpověď; BICR = zaslepené nezávislé centrální hodnocení; CR = kompletní odpověď; PR = parciální odpověď; irRC = kritéria hodnocení imunitně podmíněné odpovědi (immune-related response criteria).

KLINICKÉ DOPORUČENÉ POSTUPY NCCN V ONKOLOGII
(NCCN GUIDELINES®)

NCCN Guidelines® doporučují pembrolizumab (KEYTRUDA) jako možnost pro první linii systémové léčby (kategorie 1) nebo druhou linii či následné linie systémové léčby (kategorie 2A) metastazujícího nebo neresekovatelného melanomu.4

Kategorie 1 = Na základě důkazů vysoké úrovně byl přijat jednotný konsenzus National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®), že tato intervence je vhodná.2
Kategorie 2A = Na základě důkazů nižší úrovně byl přijat jednotný konsenzus NCCN, že tato intervence je vhodná.4
NCCN nedává žádné záruky ohledně jejich obsahu, použití či aplikace a odmítá jakoukoli odpovědnost za jakoukoli jejich aplikaci či použití.

PRO POUŽITÍ V PRVNÍ LINII K LÉČBĚ PACIENTŮ S POKROČILÝM
MELANOMEM BEZ OHLEDU NA STAV BRAF NEBO PD-L1

Schváleno k léčbě v první linii na základě přímé srovnávací studie (head-to-head)

Pivotní studie fáze III hodnoticí OS a PFS ve  srovnání s ipilimumabem (KEYNOTE-006)5
 • Otevřená, multicentrická, aktivní léčbou kontrolovaná studie, do které byli zařazeni pacienti s neresekovatelným nebo metastazujícím melanomem s progresí onemocnění, kteří předtím nebyli léčeni ipilimumabem a nepodstoupili více než 1 předchozí systémovou léčbu metastazujícího melanomu.
  • U pacientů s melanomem s mutací BRAF V600E nebylo požadováno, aby předtím byli léčeni BRAF inhibitorem.

gPacienti dostali 4 dávky ipilimumabu, pokud nedošlo k dřívějšímu vysazení léčby z důvodu progrese onemocnění nebo nepřijatelné toxicity.
hDle hodnocení BICR za využití kritérií RECIST v1.1 modifikovaných pro sledování maximálně 10 cílových lézí a maximálně 5 cílových lézí na orgán.

 • Pacienti s progresí onemocnění mohli dostat další dávky přípravku KEYTRUDA za předpokladu, že progrese nemoci nebyla symptomatická, nemoc nebyla rychle progredující, nevyžadovala urgentní intervenci, nedošlo ke zhoršení výkonnostního stavu nebo progrese nebyla potvrzena opakovaným zobrazovacím vyšetřením po 4 až 6 týdnech.
 • Vyhodnocení stavu nádoru bylo provedeno po 12 týdnech, poté každých 6 týdnů až do 48. týdne a následně každých 12 týdnů.

BRAF = protoonkogen B-Raf, serin/threonin kináza; PD-L1 = ligand programované smrti 1; RECIST v1.1 = Response Evaluation Criteria In Solid Tumors v1.1 (kritéria hodnocení odpovědi u solidních nádorů), verze 1.1)

Reference

1. Data available on request from Merck, Professional Services-DAP, WP1-27, PO Box 4, West Point, PA 19486-0004. Please specify information package US-OOC-00809.
2. Robert C, Ribas A, Schachter J, et al. Supplementary Appendix to: Pembrolizumab versus ipilimumab in advanced melanoma (KEYNOTE-006): post-hoc 5-year results from an open-label, multicentre, randomised, controlled, phase 3 study. Lancet Oncol. 2019;1–13. doi:10.1016/S1470-2045(19)30388-2.
3. Data available on request from Merck, Professional Services-DAP, WP1-27, PO Box 4, West Point, PA 19486-0004. Please specify information package US-OOC-00634.
4. Referenced with permission from the NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) for Cutaneous Melanoma V.4.2020. © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2020. All rights reserved. Accessed September 3, 2020. To view the most recent and complete version of the guidelines, go online to NCCN.org.
5. ClinicalTrials.gov. Identifier NCT01866319. Study to evaluate the safety and efficacy of two different dosing schedules of pembrolizumab (MK-3475) compared to ipilimumab.6. SPC LP Keytruda na www.sukl.cz

Adjuvantní léčba

Přípravek KEYTRUDA je v monoterapii indikován k adjuvantní léčbě melanomu stadia III u dospělých s postižením lymfatických uzlin, kteří podstoupili kompletní resekci.

PRO ADJUVANTNÍ LÉČBU PACIENTŮ S RESEKOVANÝM MELANOMEM
STADIA III BEZ OHLEDU NA STAV BRAF NEBO PD-L11
Kaplan-Meierovy křivky přežití bez recidivy (RFS) při léčbě přípravkem KEYTRUDA ve srovnání s placebem ve studii KEYNOTE-0541

Zdroj: The New England Journal of Medicine, Eggermont AMM, Blank CU, et al. Adjuvant pembrolizumab versus placebo in resected stage III melanoma. N Engl J Med. 2018;378(19):1789–1801. Copyright © Massachusetts Medical Society. Přetištěno se souhlasem Massachusetts Medical Society.

 • Podle Kaplan-Meierových odhadů je pravděpodobnost, že pacient léčený přípravkem KEYTRUDA bude naživu a bez recidivy, 75,4 % po 12 měsících a 71,4 % po 18 měsících.1
 • Přípravek KEYTRUDA významně snížil riziko recidivy onemocnění nebo smrti (43% snížení) v porovnání s placebem (HRa=0,57 [95% CI, 0,46–0,70]; p<0,001).
 • Medián RFS u přípravku KEYTRUDA v době provedení předběžné analýzy (po 1,25 roku) nebyl dosažen (v porovnání s mediánem RFS 20,4 měsíců u placeba).1
 • V této studii byl po 18 měsících počet pacientů léčených přípravkem KEYTRUDA nutný k zabránění jedné recidivy (number needed to treat – NNT), v porovnání se sledováním, přibližně 6.1

aNa základě stratifikovaného Coxova modelu proporcionálních rizik. Stratifikováno podle American Joint Committee on Cancer (AJCC), 7. vydání klasifikace pro určování stadií.
bHodnota p je porovnána s 0,008 alokované hodnoty alfa pro tuto předběžnou analýzu.
Placebo = kompletní chirurgická resekce následovaná sledováním.

Účinnost prokázána bez ohledu na stav PD-L1
 • Sdružený primární parametr RFS u pacientů, jejichž nádory byly hodnoceny jako
  PD-L1 pozitivní, byl signifikantně delší s přípravkem KEYTRUDA v porovnání s placebem (HR=0,54, 95% CI, 0,42–0,69; p<0,001).
 • Benefit RFS přípravku KEYTRUDA v porovnání s placebem byl pozorován bez ohledu na nádorovou expresi PD-L1.

BRAF = protoonkogen B-Raf, serin/threonin kináza; PD-L1 = ligand programované smrti 1; HR = poměr rizik; CI = interval spolehlivosti.

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ (FOREST PLOT) PŘEŽITÍ BEZ RECIDIVY PODLE PODSKUPIN2

Studie KN-054 nebyla prováděna s cílem zjistit rozdíly v léčebném účinku v těchto podskupinách; z toho důvodu je třeba výsledky z exploratorních analýz interpretovat s opatrností kvůli malému počtu pacientů a potenciální nevyrovnanosti vstupních charakteristik v jednotlivých podskupinách.2

cZelený kosočtverec je umístěn ve středu celkového poměru rizik (přerušovaná čára) a pokrývá svůj 98,4% interval spolehlivosti. V analýzách podskupin jsou znázorněny 99% intervaly spolehlivosti (zelené čáry).2
dNádorová exprese PD-L1 byla vyhodnocena pomocí imunohistochemického barvení a pro definování pozitivní populace byla použita ≥1% exprese ve zbarvených buňkách.2
eAJCC znamená American Joint Committee on Cancer, 7. vydání klasifikace.2

KLINICKÉ DOPORUČENÉ POSTUPY NCCN V ONKOLOGII (NCCN GUIDELINES®)

NCCN Guidelines® doporučují pembrolizumab (KEYTRUDA) jako možnost adjuvantní léčby u vybraných pacientů s resekovaným kožním melanomem stadia III bez ohledu na stav mutace BRAF (kategorie 1).3,f

Kategorie 1 = Na základě důkazů vysoké úrovně byl přijat jednotný konsenzus National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®), že tato intervence je vhodná.3
fPembrolizumab je možností kategorie 1 pro pacienty s onemocněním ve stadiu IIIA dle 7. vydání klasifikace AJCC s metastázemi v SLN > 1mm nebo ve stadiu IIIB/C omezeném na lymfatické uzliny.
NCCN nedává žádné záruky ohledně jejich obsahu, použití či aplikace a odmítá jakoukoli odpovědnost za jakoukoli jejich aplikaci či použití.
AJCC = American Joint Committee on Cancer; SLN = sentinelová lymfatická uzlina.

DESIGN STUDIE KEYNOTE-054

Klinická studie KEYNOTE-054 prováděná ve spolupráci s organizací EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer) zahrnovala léčbu přípravkem KEYTRUDA v porovnání se sledováním po kompletní chirurgické resekci vysoce rizikového melanomu (rameno s placebem), stejně jako opětovné nasazení protilátek blokujících PD-1 (zkřížené uspořádání studie – crossover).1

 • Primárním parametrem hodnocení bylo přežití bez recidivy (RFS) hodnocené zkoušejícím v celé populaci a v populaci s PD-L1 pozitivními nádory, kde RFS bylo definováno jako doba od data randomizace do data první recidivy (lokální, regionální nebo vzdálená metastáza) nebo úmrtí, podle toho, co nastalo dříve.

Studie KEYNOTE-054 zahrnovala pacienty s onemocněním ve stadiích IIIA (s metastázami v lymfatických uzlinách >1 mm), IIIB a IIIC podle 7. vydání klasifikace AJCC pro určování stadií.

 • Přípravek KEYTRUDA byl studován napříč širokým spektrem pacientů s nemetastazujícím melanomem s postižením uzlin bez ohledu na expresi PD-L1 nebo stav BRAF.1

PD-1 = receptor programované smrti 1; i.v. = intravenózní

RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA UKÁZALA, ŽE U PACIENTŮ, KTEŘÍ PODSTOUPILI RESEKCI MELANOMU STADIA III, EXISTOVALO VYSOKÉ RIZIKO RECIDIVY5
Reference

1. Data available on request from Merck, Professional Services-DAP, WP1-27, PO Box 4, West Point, PA 19486-0004. Please specify information package US-OOC-00809.
2. Robert C, Ribas A, Schachter J, et al. Supplementary Appendix to: Pembrolizumab versus ipilimumab in advanced melanoma (KEYNOTE-006): post-hoc 5-year results from an open-label, multicentre, randomised, controlled, phase 3 study. Lancet Oncol. 2019;1–13. doi:10.1016/S1470-2045(19)30388-2.
3. Data available on request from Merck, Professional Services-DAP, WP1-27, PO Box 4, West Point, PA 19486-0004. Please specify information package US-OOC-00634.
4. Referenced with permission from the NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) for Cutaneous Melanoma V.4.2020. © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2020. All rights reserved. Accessed September 3, 2020. To view the most recent and complete version of the guidelines, go online to NCCN.org.
5. ClinicalTrials.gov. Identifier NCT01866319. Study to evaluate the safety and efficacy of two different dosing schedules of pembrolizumab (MK-3475) compared to ipilimumab.6. SPC LP Keytruda na www.sukl.cz

Bezpečnost

VYBRANÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Závažné a fatální imunitně zprostředkované nežádoucí účinky

Přípravek KEYTRUDA je monoklonální protilátka patřící do skupiny léčiv, které se vážou buď na receptor programované buněčné smrti PD-1 (programmed cell death-1) nebo jeho ligand PD-L1 a způsobují tak zablokování signální cesty PD-1/PD-L1. To vede ke zrušení inhibice imunitní odpovědi, což může potenciálně způsobit narušení periferní tolerance a indukovat imunitně zprostředkované nežádoucí účinky. Imunitně zprostředkované nežádoucí účinky, které mohou být závažné nebo fatální, mohou postihnout kterýkoliv orgánový systém nebo tkáň, mohou se vyskytnout ve více orgánových systémech současně a mohou se objevit kdykoliv po zahájení léčby nebo po jejím ukončení. Důležité imunitně zprostředkované nežádoucí účinky, které jsou zde vyjmenovány, nemusí zahrnovat veškeré možné závažné a fatální imunitně zprostředkované nežádoucí účinky.

Pacienti mají být pečlivě sledováni stran výskytu příznaků a známek, které by mohly být klinickou manifestací imunitně zprostředkovaných nežádoucích účinků. Jejich časná identifikace a léčba je pro bezpečné užití léčby cílené na PD-1/PD-L1 zásadní. Před zahájením léčby a pak pravidelně v jejím průběhu mají být sledovány hladiny jaterních enzymů, kreatininu a funkce štítné žlázy. Při podezření na imunitně zprostředkované nežádoucí účinky má být zajištěno odpovídající vyšetření, aby se vyloučily jiné příčiny, včetně infekce. Dle situace může být vyžadováno zahájení okamžité lékařské intervence, včetně konzultace se specialisty.

V závislosti na závažnosti imunitně zprostředkovaného nežádoucího účinku má být přípravek KEYTRUDA dočasně nebo trvale vysazen. Obecně, pokud je nutné léčbu přípravkem KEYTRUDA přerušit nebo ji vysadit, mají být podávány systémové kortikosteroidy (1 až 2 mg/kg/den prednisonu nebo jeho ekvivalentu), dokud nedojde ke zlepšení na stupeň 0 nebo 1. Jakmile dojde ke zlepšení nežádoucího účinku na stupeň 0 nebo 1, má být zahájeno postupné vysazování kortikosteroidu trvající minimálně 1 měsíc. U pacientů, jejichž nežádoucí účinky nejsou dostatečně kontrolovány léčbou kortikosteroidy, má být zváženo podání jiných systémových imunosupresiv.

INCIDENCE VYBRANÝCH IMUNITNĚ ZPROSTŘEDKOVANÝCH NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ

aStupeň 3–4.

 • Incidence pneumonitidy je vyšší u pacientů s předchozím ozařováním hrudníku
  v anamnéze.
 • Četnost pneumonitidy u dospělých pacientů s cHL byla podobná u pacientů
  s předchozím ozařováním hrudníku i bez něj.
 • Incidence nového výskytu nebo zhoršení stávající hypotyreózy byla vyšší u 389 dospělých pacientů s cHL (17 %) léčených přípravkem KEYTRUDA v monoterapii, zahrnující hypotyreózu stupně 1 (6,2 %) a stupně 2 (10,8 %).
 • Z 2 799 pacientů léčených přípravkem KEYTRUDA se tyreoiditida vyskytla u 16
  (0,6 %) pacientů, včetně stupně 2 (0,3 %) a diabetes mellitus typu 1, který se může projevit diabetickou ketoacidózou, se vyskytl u 6 (0,2 %) pacientů.

BEZPEČNOSTNÍ PROFIL PŘÍPRAVKU KEYTRUDA DLE STUDIE KEYNOTE-006 

 • Ve studii KEYNOTE-006 došlo k trvalému vysazení přípravku KEYTRUDA z důvodu nežádoucích příhod u 9 % pacientů. 
 • Většina častých (≥10 %) nežádoucích účinků, které se vyskytly při léčbě přípravkem KEYTRUDA, byla stupně 1 nebo 2. 
 • Dalšími klinicky významnými nežádoucími účinky, které se vyskytly u ≥10 % pacientů léčených přípravkem KEYTRUDA, byly průjem (26 %), nauzea (21 %) a pruritus (17 %). 

VYBRANÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY, KTERÉ SE VYSKYTLY U ≥10 % PACIENTŮ LÉČENÝCH PŘÍPRAVKEM KEYTRUDAf

fNežádoucí účinky se stejnou nebo vyšší incidencí než v rameni léčeném ipilimumabem. 
gKlasifikováno do stupňů podle NCI-CTCAE v4.0. 
hZahrnuje vyrážku, erytematózní vyrážku, folikulární vyrážku, generalizovanou vyrážku, makulózní vyrážku, makulopapulózní vyrážku, papulózní vyrážku, svědivou vyrážku a exfoliativní vyrážku. 
iZahrnuje kožní hypopigmentaci. 
NCI-CTCAE = National Cancer Institute-Common Terminology Criteria for Adverse Events (Národní institut pro rakovinu – Obecná terminologická kritéria pro nežádoucí účinky). 

VYBRANÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY, KTERÉ SE VYSKYTLY U ≥10 % PACIENTŮ LÉČENÝCH PŘÍPRAVKEM KEYTRUDA VE STUDII KEYNOTE-054j

 • Ve studii KEYNOTE-054 došlo k trvalému vysazení přípravku KEYTRUDA z důvodu nežádoucích příhod u 14 pacientů.

jNežádoucí účinky se stejnou nebo vyšší incidencí než v rameni léčeném placebem. 
kKlasifikováno do stupňů podle NCI-CTCAE v4.03. 

Vhodní pacienti

KEYTRUDA: TESTOVÁNA NAPŘÍČ ŠIROKÝM SPEKTREM MELANOMUa

aStadia určená podle 7. vydání klasifikace AJCC.
PD-1 = receptor programované smrti 1; AJCC = American Joint Committee on Cancer; 1L = první linie léčby; 2L = druhá linie léčby.

SLEDOVÁNO U  ŠIROKÉHO SPEKTRA PACIENTŮ

Charakteristiky pacientů ve studii KEYNOTE-006 (pokročilý melanom)b
Bez ohledu na stav BRAF nebo PD-L1
 • Mezi pacienty s melanomem, kteří byli pozitivní na mutaci BRAF:
  • 139 (46 %) bylo v minulosti léčeno inhibitorem BRAF.
  • 161 (54 %) nebylo v minulosti léčeno inhibitorem BRAF.
 • Do studie byli zařazeni jak pacienti s 
  PD-L1 pozitivním melanomem, tak pacienti s PD-L1 negativním melanomem; pro určení stavu PD‑L1 byla použita prahová hodnota (cutoff) 1%c:
  • 80 % pacientů mělo PD-L1 pozitivní melanom.
  • 18 % pacientů mělo PD-L1 negativní melanom.
  • 2 % mělo expresi PD-L1 neznámou.

CHARAKTERISTIKY PACIENTŮ VE STUDII KEYNOTE-054 (ADJUVANTNÍ LÉČBA)d
 • Signifikantně delší RFS pro přípravek KEYTRUDA ve srovnání s placebem byl pozorován bez ohledu na nádorovou expresi PD-L1.


bZ 834 pacientů ve studii KEYNOTE-006 bylo 60 % mužů, medián věku byl 62 let (rozmezí: 18–89), 98 % byli běloši, 69 % mělo hodnotu výkonnostního stavu dle ECOG 0, 68 % mělo normální LDH a 9 % mělo mozkové metastázy v anamnéze.
cExprese PD-L1 (≥1 % nádorových buněk [pozitivní] vs. <1 % nádorových buněk [negativní]) dle analýzy pouze pro účely studie.
dZ 1019 pacientů ve studii KEYNOTE-054 bylo 62 % mužů, medián věku byl 54 let
(25 % bylo ve věku 65 let nebo více) a 94 % mělo hodnotu výkonnostního stavu dle ECOG 0.
BRAF = protoonkogen B-Raf, serin/threonin kináza; LDH = laktátdehydrogenáza; PD-L1 = ligand programované smrti 1; RFS = přežití bez recidivy;
ECOG PS = výkonnostní stav dle Eastern Cooperative Oncology Group.