Indikace UC pozadí

Indikace

Uroteliální karcinom

DEJTE VAŠIM PACIENTŮM KLÍČ K LÉČBĚ POKROČILÉHO UROTELIÁLNÍHO KARCINOMU

Indikace

MONOTERAPIE V DRUHÉ LINII — PO SELHÁNÍ LÉČBY PLATINOU: LP KEYTRUDA® je v monoterapii indikován k léčbě lokálně pokročilého nebo metastazujícího uroteliálního karcinomu (mUC) u dospělých, kteří již byli léčeni chemoterapií obsahující platinu.1

1. SPC LP Keytruda® na www.sukl.cz

Vhodný pacient1

Indikace UC obrázek - vhodný pacient
V KLINICKÉ STUDII FÁZE III KEYNOTE-0452,3 bylo hodnoceno široké spektrum pacientůa
Indikace UC obrázek - vhodný pacient 2
 • Medián věku: 66 (rozmezí: 26–88 let).
 • 87 % pacientů mělo viscerální metastázy.


aZ 542 randomizovaných pacientů bylo 74 % mužů, 72 % byli běloši a 23 % asiaté, 96 % mělo onemocnění ve stadiu M1 a 4 % ve stadiu M0, 86 % pacientů mělo primární nádor v dolní části uroteliálního traktu a 14 % v jeho horní části, 21 % podstoupilo ≥ 2 předchozí linie systémové léčby metastatického onemocnění.
b23 procent pacientů bylo dříve léčeno karboplatinou a 1 % podstoupilo jiný režim na bázi platiny.

ECOG PS = výkonnostní stav dle Eastern Cooperative Oncology Group.

1. SPC LP Keytruda® na www.sukl.cz
2. Bellmunt J, Necchi A, de Wit R, et al. Pembrolizumab (pembro) versus investigator’s choice of paclitacel, docetaxel, or vinflunine in recurrent, advanced urothelial cancer (UC): 5-year follow-up from the phase 3 KEYNOTE-045 trial, Journal of Clinical Oncology. 2021; 39 (suppl.15): Abstract 4532.
3. Bellmunt J, Necchi A, de Wit R, et al. Pembrolizumab (pembro) versus investigator’s choice of paclitacel, docetaxel, or vinflunine in recurrent, advanced urothelial cancer (UC): 5-year follow-up from the phase 3 KEYNOTE-045 trial, Journal of Clinical Oncology. 2021; 39 (suppl.15): Abstract 4532.

Léčebné schéma

LÉČEBNÉ SCHÉMA – IMUNOTERAPIE PACIENTŮ PŘEDLÉČENÝCH PLATINOU:1

Indikace UC obrázek - léčebné schéma

1. CATHOMAS R., et al. The 2021 Updated European Association of Urology Guidelines on Metastatic Urothelial Carcinoma. European Urology [online]. 2022, 81(1), 95-103 [cit. 2022-01-10]. ISSN 03022838.

Výsledky klinické studie Keynote-045

KEYNOTE-045: První klinická studie fáze III s anti–PD-1, která prokázala superiorní celkové přežití oproti chemoterapii u předléčených pacientů s pokročilým uroteliálním karcinomem

Předem specifikovaná předběžná analýza: Kaplan-Meierův odhad celkového přežití1,2
Indikace UC obrázek - výsledky studie Keynote-045

Zdroj: The New England Journal of Medicine. Bellmunt J, de Wit R, Vaughn DJ, et al, for the KEYNOTE-045 Investigators.
Pembrolizumab as second-line therapy for advanced urothelial carcinoma. Vol 376. Pages 1015–⁠⁠⁠1026. Copyright © 2017 Massachusetts Medical Society.
Reprinted with permission from Massachusetts Medical Society.

Po mediánu sledování 9,0 měsíců (rozmezí: 0,2–20,8 měsíců)

 • 27% redukce rizika úmrtí s LP KEYTRUDA® vs. chemoterapie (HR = 0,73; 95% CI, 0,59–0,91; p = 0,004).
  • Počet úmrtí v jednotlivých skupinách: 155/270 (57 %) s LP KEYTRUDA® vs. 179/272 (66 %) na chemoterapii.
 • Přežití bez progrese (PFS): Nebyl pozorován statisticky významný rozdíl v PFS při léčbě LP KEYTRUDA® vs. chemoterapie (HR = 0,98; 95% CI, 0,81–1,19; p = 0,833).
  • Počet příhod v jednotlivých skupinách: 218/270 (81 %) s LP KEYTRUDA® vs. 219/272 (81 %) na chemoterapii.
  • Medián PFS byl 2,1 měsíců (95% CI, 2,0-2,2) s LP KEYTRUDA® vs. 3,3 měsíce (95% CI, 2,3–3,5) na chemoterapii.


CI = interval spolehlivosti; HR = poměr rizik; OS = celkové přežití; PD-1 = receptor programované buněčné smrti 1; UC = uroteliální karcinom.

Klinická studie fáze III KEYNOTE-045 byla předčasně ukončena díky superiornímu celkovému přežití při léčbě LP KEYTRUDA® oproti chemoterapii.1,2

Indikace UC obrázek - výsledky studie Keynote-045 č. 2

Rozdíl v parametru přežití bez progrese nebyl při porovnání LP KEYTRUDA® a chemoterapie statisticky významný2
# Dle volby zkoušejícího buď paklitaxel 175 mg/m2 à 3 týdny, docetaxel 75 mg/m2 à 3 týdny, nebo vinflunin 320 mg/m2 à 3 týdny
Data cutoff date: October 1, 2020.
Bellmunt J et al. Presented at ASCO 2021; abstract 4532.

1. Bellmunt J, Necchi A, de Wit R, et al. Pembrolizumab (pembro) versus investigator’s choice of paclitacel, docetaxel, or vinflunine in recurrent, advanced urothelial cancer (UC): 5-year follow-up from the phase 3 KEYNOTE-045 trial, Journal of Clinical Oncology. 2021; 39 (suppl.15): Abstract 4532.
2. Bellmunt J, Necchi A, de Wit R, et al. Pembrolizumab (pembro) versus investigator’s choice of paclitacel, docetaxel, or vinflunine in recurrent, advanced urothelial cancer (UC): 5-year follow-up from the phase 3 KEYNOTE-045 trial, Poster presented at 2021 ASCO Annual Meeting. Abstract 4532.

Design klinické studie Keynote-0451,2

Multicentrická, randomizovaná, aktivní léčbou kontrolovaná, nezaslepená klinická studie1,2

Indikace UC obrázek - design studie Keynote-045
 • Intravenózně à 3 týdny byl podáván jakýkoliv z následujících režimů chemoterapie dle volby zkoušejícího: paklitaxel 175 mg/m2 (n=90), docetaxel 75 mg/m2  (n=92) nebo vinflunin 320 mg/m2(n=90).
 • Stav nádoru byl hodnocen 9 týdnů po randomizaci, dále každých 6 týdnů během prvního roku a následně každých 12 týdnů.
  • PFS a ORR podléhaly zaslepenému nezávislému centrálnímu hodnocení (BICR) za využití kritérií RECIST (Response Evaluation Criteria In Solid Tumors) v1.1 modifikovaných pro sledování maximálně 10 cílových lézí a maximálně 5 cílových lézí na orgán.
 • Pacienti s iniciální radiografickou progresí onemocnění mohli dostat další dávky léčby během období do potvrzení progrese za podmínky, že progrese nebyla symptomatická, velmi rychlá, nevyžadovala urgentní intervenci nebo nevedla ke snížení výkonnostního stavu.
 • Po progresi onemocnění následující po předchozí neoadjuvantní nebo adjuvantní chemoterapií na bázi platiny bylo léčeno 15 % pacientů.
 • Studie vyloučila pacienty s autoimunitním onemocněním nebo zdravotním stavem vyžadujícím imunosupresi.


Pro léčbu ve druhé linii u pacientů s lokálně pokročilým nebo mUC není před zahájením terapie LP KEYTRUDA® vyžadováno testování exprese PD-L1.

PD-1 = receptor programované buněčné smrti 1.

1. Bellmunt J, Necchi A, de Wit R, et al. Pembrolizumab (pembro) versus investigator’s choice of paclitacel, docetaxel, or vinflunine in recurrent, advanced urothelial cancer (UC): 5-year follow-up from the phase 3 KEYNOTE-045 trial, Journal of Clinical Oncology. 2021; 39 (suppl.15): Abstract 4532.
2. Bellmunt J, Necchi A, de Wit R, et al. Pembrolizumab (pembro) versus investigator’s choice of paclitacel, docetaxel, or vinflunine in recurrent, advanced urothelial cancer (UC): 5-year follow-up from the phase 3 KEYNOTE-045 trial, Poster presented at 2021 ASCO Annual Meeting. Abstract 4532.

Bezpečnost

KEYNOTE-045: Klinická studie s pacienty v druhé linii po selhání léčby platinou1

Indikace UC obrázek - bezečnost

Většina častých nežádoucích účinků při léčbě LP KEYTRUDA® 200 mg à 3 týdny byla stupně 1 nebo 2.

Nežádoucí účinky s výskytem u ≥ 20 % pacientů léčených LP KEYTRUDA® v klinické studii KEYNOTE-045

Indikace UC obrázek - bezpečnost č. 2

aChemoterapie: paklitaxel, docetaxel nebo vinflunin.
bKlasifikováno do stupňů dle National Cancer Institute-Common Terminology Criteria for Adverse Events (NCI-CTCAE) v4.0.
cZahrnuje astenii, únavu, malátnost a letargii.
dZahrnuje bolest zad, myalgii, bolest kostí, muskuloskeletální bolest, bolest končetin, muskuloskeletální bolest hrudníku, muskuloskeletální diskomfort a bolest krku.
eZahrnuje makulopapulózní vyrážku, genitální vyrážku, erytematózní vyrážku, papulózní vyrážku, svědící vyrážku, pustulózní vyrážku, erytém, lékové erupce, ekzém, asteatotický ekzém, kontaktní dermatitidu, akneiformní dermatitidu, dermatitidu, seborrhoickou keratitidu a lichenoidní keratitidu. 

 • Léčba LP KEYTRUDA® byla z důvodu nežádoucích účinků ukončena u 8 % pacientů. Nejčastějším nežádoucím účinkem, který vedl k trvalému ukončení léčby LP KEYTRUDA®, byla pneumonitida (1,9 %).
 • Nežádoucí účinky, které vedly k přerušení léčby LP KEYTRUDA®, se vyskytly u 20 % pacientů, přičemž nejčastějšími (≥ 1 %) byly infekce močových cest (1,5 %), průjem (1,5 %) a kolitida (1,1 %).
 • Závažné nežádoucí účinky se vyskytly u 39 % pacientů léčených LP KEYTRUDA®. Nejčastější závažné nežádoucí účinky (≥ 2 %) u pacientů léčených LP KEYTRUDA® byly infekce močových cest, pneumonie, anemie a pneumonitida.


VYBRANÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Závažné a fatální imunitně zprostředkované nežádoucí účinky

LP KEYTRUDA® je monoklonální protilátka patřící do skupiny léčiv, které se vážou buď na receptor programované buněčné smrti PD-1 (programmed cell death-1) nebo jeho ligand PD-L1 a způsobují tak zablokování signální cesty PD-1/PD-L1. To vede ke zrušení inhibice imunitní odpovědi, což může potenciálně způsobit narušení periferní tolerance a indukovat imunitně zprostředkované nežádoucí účinky. Imunitně zprostředkované nežádoucí účinky, které mohou být závažné nebo fatální, mohou postihnout kterýkoliv orgánový systém nebo tkáň, mohou se vyskytnout ve více orgánových systémech současně a mohou se objevit kdykoliv po zahájení léčby nebo po jejím ukončení. Důležité imunitně zprostředkované nežádoucí účinky, které jsou zde vyjmenovány, nemusí zahrnovat veškeré možné závažné a fatální imunitně zprostředkované nežádoucí účinky.

Pečlivě pacienty sledujte stran výskytu příznaků a známek, které by mohly být klinickou manifestací imunitně zprostředkovaných nežádoucích účinků. Jejich časná identifikace a léčba je pro bezpečné užití léčby cílené na PD-1/PD-L1 zásadní. Před zahájením léčby a pak pravidelně v jejím průběhu mají být sledovány hladiny jaterních enzymů, kreatininu a funkce štítné žlázy. Při podezření na imunitně zprostředkované nežádoucí účinky má být zajištěno odpovídající vyšetření, aby se vyloučily jiné příčiny, včetně infekce. Dle situace může být vyžadováno zahájení okamžité lékařské intervence, včetně konzultace se specialisty.

V závislosti na závažnosti imunitně zprostředkovaného nežádoucího účinku má být LP KEYTRUDA® dočasně nebo trvale vysazen. Obecně, pokud je nutné léčbu LP KEYTRUDA® přerušit nebo ji vysadit, mají být podávány systémové kortikosteroidy (1 až 2 mg/kg/den prednisonu nebo jeho ekvivalentu), dokud nedojde ke zlepšení na stupeň 0 nebo 1. Jakmile dojde ke zlepšení nežádoucího účinku na stupeň 0 nebo 1, má být zahájeno postupné vysazování kortikosteroidu trvající minimálně 1 měsíc. U pacientů, jejichž nežádoucí účinky nejsou dostatečně kontrolovány léčbou kortikosteroidy, má být zváženo podání jiných systémových imunosupresiv.

INCIDENCE VYBRANÝCH IMUNITNĚ ZPROSTŘEDKOVANÝCH NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ2
Indikace UC obrázek - nežádoucí účinky

* U pacientů s HNSCC léčených pembrulizumabem v kombinaci s chemoterapií + platinou a 5-FU (n = 276) byla incidence hypotyreózy 15,2 %, všechny případy byly stupně 1 nebo 2.
Detailní informace k incidenci vybraných imunitně zprostředkovaných nežádoucích účinků naleznete v SPC LP Keytruda® ZDE.
1. Bellmunt J, Necchi A, de Wit R, et al. Pembrolizumab (pembro) versus investigator’s choice of paclitacel, docetaxel, or vinflunine in recurrent, advanced urothelial cancer (UC): 5-year follow-up from the phase 3 KEYNOTE-045 trial, Journal of Clinical Oncology. 2021; 39 (suppl.15): Abstract 4532.
2. SPC LP Keytruda®

CZ-KEY-00853 (2.0), květen 2024