icon
icon

EC

Připravujeme
icon

CC

Připravujeme
icon

TNBC

Připravujeme
icon

NSCLC

Připravujeme
icon

Melanom

Připravujeme
icon

RCC

Připravujeme
icon

UC

Připravujeme
icon

HNSCC

Připravujeme
icon

MSI-H/dMMR CRC

Připravujeme
Keytruda Y icon

Přehled schválených indikací

Tabulka indikací

Indikace Monoterapie / kombinovaná léčba Linie léčby Režim úhrady Registrační studie Stanovení biomarkerů dle indikací Maximální délka hrazené léčby, pokud nedošlo k progresi nebo závažné toxicitě
NSCLC Metastazující neskvamózní / skvamózní nemalobuněčný karcinom plic Monoterapie 1L Trvalá úhrada Signální kód: 99877 KEYNOTE-024 TPS ≥ 50 % (vyloučeno EGFR, ALK) Max. 35 cyklů terapie
Metastazující neskvamózní nemalobuněčný karcinom plic Kombinace s chemoterapií pemetrexedem a platinou 1L Trvalá úhrada Signální kód: 99877 KEYNOTE-189 TPS 0–100 % (vyloučeno EGFR, ALK) Max. 35 cyklů terapie
Metastazující skvamózní nemalobuněčný karcinom plic Kombinace s chemoterapií karboplatinou a paklitaxelem nebo nab‑paklitaxelem 1L Trvalá úhrada (u TPS 0–49 %) u kombinace s paklitaxelem Signální kód: 99877 KEYNOTE-407 TPS 0–100 % Max. 35 cyklů terapie
Lokálně pokročilý nebo metastazující NSCLC po léčbě min. jedním chemoterapeutickým režimem nebo cílenou léčbou na EGFR nebo ALK Monoterapie 2L+ Není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění ^ KEYNOTE-010 TPS ≥ 1 %
Nemalobuněčný karcinom plic s vysokým rizikem recidivy po kompletní resekci a léčbě chemoterapií na bázi platiny Monoterapie Adjuvantní Není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění ^ KEYNOTE-091 Bez testování
Resekovatelný nemalobuněčný karcinom plic s vysokým rizikem recidivy Neoadjuvance - v kombinaci s chemoterapií obsahující platinu Adjuvantní léčba - monoterapie Neoadjuvantní, adjuvantní Není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění ^ KEYNOTE-671 Bez testování
Melanom Pokročilý neresekovatelný nebo metastazující maligní melanom* Monoterapie 1L+ Trvalá úhrada pouze pro 1L Signální kód: 99877 KEYNOTE-006 Bez testování Není limitace
Maligní melanom ve stadiu III s postižením lymfatických uzlin po kompletní resekci* Monoterapie Adjuvantní Trvalá úhrada Signální kód: 99877 KEYNOTE-054 Bez testování Max. po dobu 12 měsíců od zahájení léčby
Maligní melanom ve stadiu IIB, IIC po kompletní resekci ve věku 12 let a starších Monoterapie Adjuvantní Trvalá úhrada Signální kód: 99877 KEYNOTE-716 Bez testování Max. po dobu 12 měsíců od zahájení léčby
TNBC Lokálně pokročilý nebo časný triplenegativní karcinom prsu s vysokým rizikem recidivy Neoadjuvance – kombinace s chemoterapií
Adjuvance – monoterapie
Neoadjuvantní, adjuvantní Dočasná úhrada bez nutnosti vést registr VILP Signální kód: 99881 KEYNOTE-522 Bez testování 12 měsíců od zahájení neoadjuvantní fáze léčby
Lokálně rekurentní neresekovatelný nebo metastazující triple-negativní karcinom prsu Kombinace s chemoterapií 1L Dočasná úhrada bez nutnosti vést registr VILP. Hrazena pouze kombinace s paklitaxelem, ev. nab-paklitaxelem v případě kontraindikace paklitaxelu nebo předcházející toxicitě na paklitaxel Signální kód: 99879 KEYNOTE-355 CPS ≥ 10 Max. 35 cyklů terapie
RCC Pokročilý renální karcinom Kombinace s axitinibem 1L Není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění ^ KEYNOTE-426 Bez testování
Pokročilý renální karcinom Kombinace s lenvatinibem 1L Trvalá úhrada Signální kód: 99877 KEYNOTE-581/ CLEAR Bez testování Max. po dobu 24 měsíců od zahájení léčby
Renální karcinom se zvýšeným rizikem rekurence po nefrektomii, nebo po nefrektomii a resekci metastatických lézí Monoterapie Adjuvantní Dočasná úhrada bez nutnosti vést registr VILP Signální kód: 99882 KEYNOTE-564 Bez testování Max. po dobu 12 měsíců od zahájení léčby
HNSCC Metastazující nebo neresekovatelný recidivující skvamózní karcinom hlavy a krku s nádory exprimujícími PD-L1 s CPS ≥ 1 Monoterapie 1L Trvalá úhrada Signální kód: 99877 KEYNOTE-048 CPS ≥ 1 Max. po dobu 24 měsíců od zahájení léčby
Kombinace s chemoterapií platinou a fluorouracilem (5‑FU) 1L Trvalá úhrada Signální kód: 99877 KEYNOTE-048 CPS ≥ 1 Max. po dobu 24 měsíců od zahájení léčby
Recidivující nebo metastazující HNSCC po léčbě chemoterapií obsahující platinu Monoterapie 2L+ Není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění ^ KEYNOTE-040 TPS ≥ 50 %
CC Perzistentní, recidivující nebo metastazující karcinom děložního hrdla Kombinace s chemoterapií s nebo bez bevacizumabu 1L Dočasná úhrada bez nutnosti vést registr VILP Signální kód: 99883 KEYNOTE-826 CPS ≥ 1 Max. 35 cyklů terapie
Endometrial Pokročilý nebo recidivující endometriální karcinom, kde došlo k progresi při nebo po léčbě obsahující platinu a kde není možná kurativní chirurgická léčba nebo radioterapie Monoterapie 1L+ Není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění ^ KEYNOTE-158 MSI-H nebo dMMR
Pokročilý nabo rekurentní EC, kde došlo k progresi během předchozí léčby obsahující platinu nebo po ní a kde není vhodná kurativní chirurgická léčba nebo radioterapie Kombinace s lenvatinibem 1L+ Dočasná úhrada bez nutnosti vést registr VILP; stanovená pro přípravek LENVIMA® Signální kód: 99895 KEYNOTE-775 Bez testování Max. 35 cyklů terapie
UC Lokálně pokročilý nebo metastazující uroteliální karcinom u dospělých, kteří již byli léčeni chemoterapií obsahující platinu Monoterapie 2L Trvalá úhrada Signální kód: 99877 KEYNOTE-045 Bez testování Max. po dobu 24 měsíců od zahájení léčby
Lokálně pokročilý nebo metastazující UC, kde není chemoterapie s cisplatinou vhodná Monoterapie 1L Není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění ^ KEYNOTE-052 CPS ≥ 10
CRC Metastazující kolorektální karcinom s vysokou mikrosatelitovou nestabilitou (MSI-H) nebo s deficitem systému opravy chybného párování bází (dMMR) Monoterapie 1L Dočasná úhrada bez nutnosti vést registr VILP Signální kód: 99878 KEYNOTE-177 MSI-H nebo dMMR Max. po dobu 24 měsíců od zahájení léčby (35 cyklů)
Neresekovatelný nebo metastazující CRC po předchozí kombinované léčbě založené na fluorpyrimidinu Monoterapie 2L+ Není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění ^ KEYNOTE-164 MSI-H nebo dMMR
cHL Relabující nebo refrakterní cHL, kde selhala autologní transplantace kmenových buněk nebo byl pacient léčen alespoň dvěma předchozími terapiemi, přičemž ASCT není možností léčby u pacientů od věku 3 let Monoterapie 2L+ Není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění ^ KEYNOTE-204 Bez testování
Gastric Neresekovatelné nebo metastazující nádory žaludku, tenkého střeva nebo žlučových cest, kde došlo k progresi při nebo po předchozí léčbě Monoterapie 2L+ Není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění ^ KEYNOTE-158 MSI-H nebo dMMR
Lokálně pokročilý neresekovatelný nebo metastazující HER2 pozitivní adenokarcinom žaludku nebo gastroezofageální junkce Kombinace s trastuzumabem, fluorpyrimidinem a chemoterapií obsahující platinu 1L Není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění ^ KEYNOTE-811 CPS ≥ 1
Lokálně pokročilý neresekovatelný nebo metastazující HER2 negativní adenokarcinom žaludku nebo gastroezofageální junkce Kombinace s chemoterapií obsahující fluorpyrimidin a platinu 1L Není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění ^ KEYNOTE-859 CPS ≥ 1
Esophageal Pokročilý neresekovatelný nebo metastazující karcinomu jícnu nebo HER2 negativní adenokarcinom gastroezofageální junkce Kombinace s chemoterapií na bázi platiny a fluorpyrimidinu 1L Není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění ^ KEYNOTE-590 CPS ≥ 10
Biliary Lokálně pokročilý neresekovatelný nebo metastazující karcinom žlučových cest u dospělých Kombinace s gemcitabinem a cisplatinou 1L Není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění ^ KEYNOTE-966 Bez testování

Flexibilní možnost dávkování 200 mg à 3 týdny nebo 400 mg à 6 týdnů.

CZ-KEY-00998 (2.0), datum přípravy: květen 2024

Reference:

Poznámky:

  • *Registrováno i pro dospívající ve věku 12 let a starší.
  • ^Nehrazené indikace, kdy je KEYTRUDA® podána na základě schválení dle §16 zákona č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění, se vykazují pomocí signálního výkonu 99880.

Copyright © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA a přidružené společnosti. Všechna práva vyhrazena.
Merck Sharp & Dohme s.r.o., Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5, Česká republika, Tel.: +420 233 010 111
e­mail: dpoc_czechslovak@merck.com
www.msd.cz

ZIP KEYTRUDA k dispozici zde.
CZ-KEY-00403 (7.0), únor 2024

icon icon