Indikace HNSCC pozadí

Indikace

HNSCC - skvamózní karcinom hlavy a krku

Kombinační léčba HNSCC v 1. linii1

V první linii léčby M/nR HNSCC v předem specifikované předběžné analýzea

PŘÍPRAVEK KEYTRUDA + plat/FU PROKÁZAL SUPERIORNÍ OS vs. REŽIM EXTREME – BEZ OHLEDU NA EXPRESI PD-L11,b

Kapan.Meierův odhad OS spřípravkem KEYTRUDA + plat/FU vs. režim EXTREME
Zdroj: Lancet, Burtness B, Harrington KJ, Greil R, et al; for the KEYNOTE-048 investigators. Pembrolizumab alone or with chemotherapy versus cetuximab with chemotherapy for recurrent or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck (KEYNOTE-048): a randomised, open-label, phase 3 study. Lancet. 2019;394(10212):1915–1928.
 

aPacienti s M/nR HNSCC nepodstoupili předchozí systémovou terapii metastatického onemocnění nebo měli rekurentní onemocnění, které bylo zhodnoceno jako nevyléčitelné lokální terapií.
bEXTREME = cetuximab + platina + fluorouracil.

 • MEDIÁN OS BYL 13,0 MĚSÍCE S PŘÍPRAVKEM KEYTRUDA + plat/FU
  vs. 10,7 měsíce s režimem EXTREME.
 • 23% redukce rizika úmrtí s přípravkem KEYTRUDA + plat/FU vs. režim EXTREME (HR = 0,77; 95% CI, 0,63–0,93; p = 0,0067).
  • Počet příhod: 197 (70 %) s přípravkem KEYTRUDA + plat/FU
   vs. 223 (80 %) s režimem EXTREME.
 • Medián PFS byl 4,9 měsíce (95% CI, 4,7–6,0) s přípravkem KEYTRUDA + plat/FU
  vs. 5,1 měsíce (95% CI, 4,9–6,0) s režimem EXTREME (HR = 0,92; 95% CI, 0,77–1,10).


CI = interval spolehlivosti; CPS = kombinované pozitivní skóre; HNSCC = skvamózní karcinom hlavy a krku; HR = poměr rizik; PD-L1 = ligand receptoru programované buněčné smrti 1; PFS = přežití bez progrese; plat/FU = platina + fluorouracil; OS = celkové přežití; p = nejmenší hladina významnosti.

1. Burtness B, et al. Pembrolizumab alone or with chemotherapy versus cetuximab with chemotherapy for recurrent or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck (KEYNOTE-048): a randomised, open-label, phase 3 study. Lancet 2019;10212:1915-1928.

V první linii léčby M/nR HNSCC v předem specifikované finální analýze1,c

TRVALÉ CELKOVÉ PŘEŽITÍ S PŘÍPRAVKEM KEYTRUDA + plat/FU vs. REŽIM EXTREME – BEZ OHLEDU NA EXPRESI PD-L11

Kapan.Meierův odhad OS s přípravkem KEYTRUDA + plat/FU vs. režim EXTREME č.2
Zdroj: Lancet, Burtness B, Harrington KJ, Greil R, et al; for the KEYNOTE-048 investigators. Pembrolizumab alone or with chemotherapy versus cetuximab with chemotherapy for recurrent or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck (KEYNOTE-048): a randomised, open-label, phase 3 study. Lancet. 2019;394(10212):1915–1928.
 
 • TRVÁNÍ OS PO 2 LETECH BYLO 29 % S PŘÍPRAVKEM KEYTRUDA + plat/FU vs. 18 % s režimem EXTREME.
 • Protokolem specifikovaná finální analýza byla provedena po předběžné analýze, která prokázala superioritu přípravku KEYTRUDA + plat/FU v celkovém přežití oproti režimu EXTREME, a to bez ohledu na expresi PD-L1. Předběžná analýza tedy byla zdrojem konečného výsledku celkového přežití s přípravkem KEYTRUDA + plat/FU.1


cMedián follow-up byl v protokolem specifikované finální analýze 13,0 měsíců.1

1. Burtness B, et al. Pembrolizumab alone or with chemotherapy versus cetuximab with chemotherapy for recurrent or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck (KEYNOTE-048): a randomised, open-label, phase 3 study. Lancet 2019;10212:1915-1928.


Četnost objektivních odpovědí (ORR):
LP KEYTRUDA + plat/FU vs. režim EXTREME1

V první linii léčby M/nR HNSCC v předem specifikované předběžné analýze1

DVOJNÁSOBNÝ POČET PACIENTŮ DOSÁHL KOMPLETNÍ ODPOVĚDI
S PŘÍPRAVKEM KEYTRUDA + plat/FU vs. REŽIM EXTREME1

Objektivní, kompletní a částečné odpovědi pozorované s přípravkem KEYTRUDA + plat/FU vs. režim EXTREME

1. Burtness B, et al. Pembrolizumab alone or with chemotherapy versus cetuximab with chemotherapy for recurrent or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck (KEYNOTE-048): a randomised, open-label, phase 3 study. Lancet 2019;10212:1915-1928.

Indikace2

KOMBINOVANÁ LÉČBA METASTATICKÉHO NEBO NERESEKOVATELNÉHO REKURENTNÍHO HNSCC V PRVNÍ LINII: Přípravek KEYTRUDA je v kombinaci
s platinou a fluorouracilem (FU) indikován k léčbě v první linii u pacientů s metastatickým nebo neresekovatelným rekurentním skvamózním karcinomem hlavy a krku (HNSCC), jejichž nádory exprimují, dle výsledků validovaného testu, PD-L1 s CPS≥1.

MONOTERAPIE METASTATICKÉHO NEBO NERESEKOVATELNÉHO REKURENTNÍHO HNSCC V PRVNÍ LINII: Přípravek KEYTRUDA v monoterapii je indikován k léčbě v první linii u pacientů s metastatickým nebo neresekovatelným rekurentním HNSCC, jejichž nádory exprimují, dle výsledků validovaného testu, PD-L1 s CPS ≥ 1.

MONOTERAPIE REKURENTNÍHO NEBO METASTATICKÉHO HNSCC V DALŠÍCH LINIÍCH: Přípravek KEYTRUDA v monoterapii je indikován k léčbě pacientů
s rekurentním nebo metastatickým HNSCC, u kterých došlo k progresi onemocnění během nebo po skončení chemoterapie obsahující platinu.

PD-L1 = ligand receptoru programované buněčné smrti 1.

2. SPC LP Keytruda® na www.sukl.cz

Monoterapie HNSCC v 1. linii1

V první linii léčby M/nR HNSCC v předem specifikované předběžné analýze1,a

PŘÍPRAVEK KEYTRUDA V MONOTERAPII PROKÁZAL SUPERIORNÍ CELKOVÉ PŘEŽITÍ (OS) vs. REŽIM EXTREME (CPS ≥ 1)1,b

Graf Kaplan-Maierův odhad OS s přípravkem KEYTRUDA v monoterapii vs. režim EXTREME ve studii KEYNOTE-048
Zdroj: Lancet, Burtness B, Harrington KJ, Greil R, et al; for the KEYNOTE-048 investigators. Pembrolizumab alone or with chemotherapy versus cetuximab with chemotherapy for recurrent or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck (KEYNOTE-048): a randomised, open-label, phase 3 study. Lancet. 2019;394(10212):1915–1928.
 

aPacienti s M/nR HNSCC nepodstoupili předchozí systémovou terapii metastatického onemocnění nebo měli rekurentní onemocnění, které bylo zhodnoceno jako nevyléčitelné lokální terapií.
bEXTREME = cetuximab + platina + fluorouracil.

 • MEDIÁN OS BYL 12,3 MĚSÍCE S PŘÍPRAVKEM KEYTRUDA vs. 10,3 měsíce
  s režimem EXTREME.
 • 22% redukce rizika úmrtí s přípravkem KEYTRUDA vs. režim EXTREME
  (HR = 0,78; 95% CI, 0,64–0,96; p = 0,0171).
  • Počet příhod: 177 (69 %) s přípravkem KEYTRUDA vs. 206 (81 %) s režimem EXTREME.
 • Medián PFS byl 3,2 měsíce (95% CI, 2,2–3,4) s přípravkem KEYTRUDA
  vs. 5,0 měsíce (95% CI, 4,8–5,8) s režimem EXTREME (HR = 1,15; 95% CI, 0,95–1,38).


CI = interval spolehlivosti; HR = poměr rizik; PD-L1 = ligand receptoru programované buněčné smrti 1; PFS = přežití bez progrese; plat/FU = platina + fluorouracil.

1. Burtness B, et al. Pembrolizumab alone or with chemotherapy versus cetuximab with chemotherapy for recurrent or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck (KEYNOTE-048): a randomised, open-label, phase 3 study. Lancet 2019;10212:1915-1928.

V první linii léčby M/nR HNSCC v předem specifikované finální analýze1,c

TRVALÉ CELKOVÉ PŘEŽITÍ S PŘÍPRAVKEM KEYTRUDA V MONOTERAPII
vs. REŽIM EXTREME (CPS ≥ 1)1

Graf Kaplan-Maierův odhad OS s přípravkem LP KEYTRUDA v monoterapii vs. režim EXTREME ve studii KEYNOTE-048
Zdroj: Lancet, Burtness B, Harrington KJ, Greil R, et al; for the KEYNOTE-048 investigators. Pembrolizumab alone or with chemotherapy versus cetuximab with chemotherapy for recurrent or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck (KEYNOTE-048): a randomised, open-label, phase 3 study. Lancet. 2019;394(10212):1915–1928.
 • TRVÁNÍ OS PO 2 LETECH BYLO 29 % S PŘÍPRAVKEM KEYTRUDA
  vs. 17 % s režimem EXTREME.
 • Protokolem specifikovaná finální analýza byla provedena po předběžné analýze, která prokázala superioritu přípravku KEYTRUDA v monoterapii (CPS ≥ 1) v celkovém přežití oproti režimu EXTREME. Předběžná analýza tedy byla zdrojem konečného výsledku celkového přežití s přípravkem KEYTRUDA v monoterapii (CPS ≥ 1).1

cMedián follow-up byl v protokolem specifikované finální analýze 11,5 měsíce.1

1. Burtness B, et al. Pembrolizumab alone or with chemotherapy versus cetuximab with chemotherapy for recurrent or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck (KEYNOTE-048): a randomised, open-label, phase 3 study. Lancet 2019;10212:1915-1928.


Četnost objektivních odpovědí (ORR):
monoterapie LP KEYTRUDA vs. režim EXTREME1

V první linii léčby M/nR HNSCC v předem specifikované předběžné analýze1

4x DELŠÍ TRVÁNÍ ODPOVĚDI S LP KEYTRUDA vs. REŽIM EXTREME1

1. Burtness B, et al. Pembrolizumab alone or with chemotherapy versus cetuximab with chemotherapy for recurrent or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck (KEYNOTE-048): a randomised, open-label, phase 3 study. Lancet 2019;10212:1915-1928.

DESIGN STUDIE KEYNOTE-0481

 • Studie porovnávala přípravek KEYTRUDA v monoterapii nebo v kombinaci s plat/FU oproti režimu EXTREME v první linii léčby metastatického nebo neresekovatelného rekurentního HNSCC.
 • Primárními parametry hodnocení účinnosti byly OS a PFS (hodnoceno BICR podle RECIST v1.1, modifikovaných pro sledování maximálně 10 cílových lézí a maximálně
  5 cílových lézí v jednom orgánu).
 • Účinnost byla hodnocena postupně ve studijních populacích s CPS ≥ 20, CPS ≥ 1
  a v celkové populaci.

1. Burtness B, et al. Pembrolizumab alone or with chemotherapy versus cetuximab with chemotherapy for recurrent or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck (KEYNOTE-048): a randomised, open-label, phase 3 study. Lancet 2019;10212:1915-1928.

Klinické doporučené postupy NCCN (NCCN GUIDELINES®) pro nádory hlavy a krku2

Pembrolizumab (KEYTRUDA): PREFEROVANÁ VOLBA PRO PRVNÍ LINII LÉČBY rekurentního nebo metastatického karcinomu hlavy a krku doporučená NCCN Guidelines®1,a 

U rekurentních, neresekovatelných nebo metastatických nádorů (bez možnosti chirurgické léčby nebo radioterapie) s lokalizací mimo nasofarynx1,a.

První linie:

 • Pembrolizumab (KEYTRUDA)/platina (cisplatina nebo karboplatina)/5-FUa.
 • Pembrolizumab (KEYTRUDA) (u PD-L1 pozitivních nádorů [CPS≥1])b.

aDoporučení kategorie 1.
bKategorie 1 při CPS≥20.

Preferovaná intervence = intervence založená na superiorní účinnosti, bezpečnosti, důkazech a v některých případech na dostupnosti.
Kategorie 1 = na základě důkazů vysoké úrovně byl přijat jednotný konsenzus National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®), že tato intervence je vhodná.
NCCN nedává žádné záruky ohledně jejich obsahu, použití či aplikace a odmítá jakoukoliv odpovědnost za jakoukoliv jejich aplikaci a použití.

5-FU = 5-fluorouracil; PD-L1 = ligand receptoru programované buněčné smrti 1.

2. SPC LP Keytruda® na www.sukl.cz

Bezpečnost2

VYBRANÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Závažné a fatální imunitně zprostředkované nežádoucí účinky

Přípravek KEYTRUDA je monoklonální protilátka patřící do skupiny léčiv, které se vážou buď na receptor programované buněčné smrti PD-1 (programmed cell death-1) nebo jeho ligand PD-L1 a způsobují tak zablokování signální cesty PD-1/PD-L1. To vede ke zrušení inhibice imunitní odpovědi, což může potenciálně způsobit narušení periferní tolerance a indukovat imunitně zprostředkované nežádoucí účinky. Imunitně zprostředkované nežádoucí účinky, které mohou být závažné nebo fatální, mohou postihnout kterýkoliv orgánový systém nebo tkáň, mohou se vyskytnout ve více orgánových systémech současně a mohou se objevit kdykoliv po zahájení léčby nebo po jejím ukončení. Důležité imunitně zprostředkované nežádoucí účinky, které jsou zde vyjmenovány, nemusí zahrnovat veškeré možné závažné a fatální imunitně zprostředkované nežádoucí účinky.

Pečlivě pacienty sledujte stran výskytu příznaků a známek, které by mohly být klinickou manifestací imunitně zprostředkovaných nežádoucích účinků. Jejich časná identifikace a léčba je pro bezpečné užití léčby cílené na PD-1/PD-L1 zásadní. Před zahájením léčby a pak pravidelně v jejím průběhu mají být sledovány hladiny jaterních enzymů, kreatininu a funkce štítné žlázy. Při podezření na imunitně zprostředkované nežádoucí účinky má být zajištěno odpovídající vyšetření, aby se vyloučily jiné příčiny, včetně infekce. Dle situace může být vyžadováno zahájení okamžité lékařské intervence, včetně konzultace se specialisty.

V závislosti na závažnosti imunitně zprostředkovaného nežádoucího účinku má být přípravek KEYTRUDA dočasně nebo trvale vysazen. Obecně, pokud je nutné léčbu přípravkem KEYTRUDA přerušit nebo ji vysadit, mají být podávány systémové kortikosteroidy (1 až 2 mg/kg/den prednisonu nebo jeho ekvivalentu), dokud nedojde ke zlepšení na stupeň 0 nebo 1. Jakmile dojde ke zlepšení nežádoucího účinku na stupeň 0 nebo 1, má být zahájeno postupné vysazování kortikosteroidu trvající minimálně 1 měsíc. U pacientů, jejichž nežádoucí účinky nejsou dostatečně kontrolovány léčbou kortikosteroidy, má být zváženo podání jiných systémových imunosupresiv.

INCIDENCE VYBRANÝCH IMUNITNĚ ZPROSTŘEDKOVANÝCH NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ2

* U pacientů s HNSCC léčených pembrolizumabem v kombinaci s chemoterapií + platinou a 5-FU (n = 276) byla incidence hypotyreózy 15,2 %, všechny případy byly stupně 1 nebo 2.
Detailní informace k incidenci vybraných imunitně zprostředkovaných nežádoucích účinků naleznete v aktuální verzi SPC LP Keytruda® na www.sukl.cz – ZDE.

2. SPC LP Keytruda®, datum revize 4. 2. 2022, na www.sukl.cz

BEZPEČNOSTNÍ PROFIL PŘÍPRAVKU KEYTRUDA V MONOTERAPII VS. REŽIM EXTREME1,3

NEŽÁDOUCÍ ŮČINKY (VŠECHNY STUPNĚ) S VÝSKYTEM U ≥ 10% PACIENTŮ LÉČENÝCH PŘÍPRAVKEM KEYTRUDA V MONOTERAPII VE STUDII KEYNOTE-048a
NEŽÁDOUCÍ ŮČINKY STUPNĚ 3–4 V POPULACI PACIENTŮ S NÚ JAKÉHOKOLIV STUPNĚ S VÝSKYTEM U ≥ 10% PACIENTŮ LÉČENÝCH PŘÍPRAVKEM KEYTRUDA VE STUDII KEYNOTE-048

BEZPEČNOSTNÍ PROFIL PŘÍPRAVKU KEYTRUDA + PLAT/FU VS. REŽIM EXTREME1,3

NEŽÁDOUCÍ ŮČINKY (VŠECHNY STUPNĚ) S VÝSKYTEM U ≥ 10% PACIENTŮ LÉČENÝCH PŘÍPRAVKEM KEYTRUDA + PLAT/FU VE STUDII KEYNOTE-048a
NEŽÁDOUCÍ ŮČINKY STUPNĚ 3–4 V POPULACI PACIENTŮ S NÚ JAKÉHOKOLIV STUPNĚ S VÝSKYTEM U ≥ 10% PACIENTŮ LÉČENÝCH PŘÍPRAVKEM KEYTRUDA + PLAT/FU VE STUDII KEYNOTE-048

aKlasifikováno do stupňů dle NCI CTCAE v4.0.
bZahrnuje únavu a astenii.
cZahrnuje průjem, kolitidu, hemoragický průjem a mikroskopickou kolitidu.
dZahrnuje dermatitidu, akneiformní dermatitidu, alergickou dermatitidu, bulózní dermatitidu, kontaktní dermatitidu, exfoliativní dermatitidu, polékový výsev, erytém, erythema multiforme, vyrážku, erytematózní vyrážku, generalizovanou vyrážku, makulózní vyrážku, makulopapulózní vyrážku, svědící vyrážku a seborrhoickou dermatitidu.
eZahrnuje kašel a produktivní kašel.
fZahrnuje dušnost a námahovou dušnost.
gZahrnuje pneumonii, atypickou pneumonii, bakteriální pneumonii, stafylokokovou pneumonii, aspirační pneumonii, infekci dolních dýchacích cest, infekci plic a pseudomonádovou infekci plic.
hZahrnuje bolest zad, muskuloskeletální bolest hrudníku, muskuloskeletální bolest a myalgii.
iZahrnuje periferní senzorickou neuropatii, periferní neuropatii, hypestezii a dysestezii.

EXTREME = cetuximab + platina + fluorouracil; plat/FU = platina + fluorouracil; NCI CTCAE = Národní institut pro rakovinu – Obecná terminologická kritéria pro nežádoucí účinky (National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events). 

1. Burtness B, et al. Pembrolizumab alone or with chemotherapy versus cetuximab with chemotherapy for recurrent or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck (KEYNOTE-048): a randomised, open-label, phase 3 study. Lancet 2019;10212:1915-1928.
3. Rischin D, et al. Protocol-specified final results of the KEYNOTE-048 trial of pembrolizumab as first-line therapy for recurrent/ metastatic head and neck squamous cell carcinoma (R/M HNSCC). Presented at the American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting, 31 May-4 June 2019.

Vhodní pacienti2

ÚROVEŇ EXPRESE PD-L1 POMÁHÁ PŘI ROZHODOVÁNÍ O LÉČBĚ PŘÍPRAVKEM KEYTRUDA

2. SPC LP Keytruda® na www.sukl.cz

CZ-KEY-00725 (1.0)
Datum přípravy: březen 2022