Indikace HNSCC pozadí

Indikace

HNSCC - skvamózní karcinom hlavy a krku

Indikace1

Přípravek KEYTRUDA je v monoterapii nebo v kombinaci s chemoterapií platinou a fluoruracilem (5-FU) indikován v první linii k léčbě metastazujícího nebo neresekovatelného recidivujícího skvamózního karcinomu hlavy a krku u dospělých, jejichž nádory exprimují PD-L1 s CPS ≥ 1.

Přípravek KEYTRUDA je v monoterapii indikován k léčbě recidivujícího nebo metastazujícího skvamózního karcinomu hlavy a krku u dospělých, jejichž nádory exprimují PD-L1 s TPS ≥ 50 %, a progredují při chemoterapii obsahující platinu nebo po ní.

PD-L1 = ligand receptoru programované buněčné smrti 1.

1. SPC LP Keytruda® na www.sukl.cz

DESIGN STUDIE KEYNOTE-0481

  • Studie porovnávala přípravek KEYTRUDA® v monoterapii nebo v kombinaci s plat/FU oproti režimu EXTREME v první linii léčby metastatického nebo neresekovatelného rekurentního HNSCC.
  • Primárními parametry hodnocení účinnosti byly OS a PFS (hodnoceno BICR podle RECIST v1.1, modifikovaných pro sledování maximálně 10 cílových lézí a maximálně 5 cílových lézí v jednom orgánu).
  • Účinnost byla hodnocena postupně ve studijních populacích s CPS ≥ 20, CPS ≥ 1 a v celkové populaci.
obrázek design studie

1. Burtness B, et al. Pembrolizumab alone or with chemotherapy versus cetuximab with chemotherapy for recurrent or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck (KEYNOTE-048): a randomised, open-label, phase 3 study. Lancet 2019;10212:1915-1928.

Vhodý pacient

První linie systémové léčby metastazujícího nebo neresekovatelného recidivujícího skvamózního karcinomu hlavy a krku (HNSCC) u dospělých, jejichž nádory exprimují PD-L1 s CPS ≥ 1 v monoterapii nebo v kombinaci s chemoterapií platinou a fluorouracilem (5-FU).1

schéma určení vhodného pacienta pro léčbu

*Cetuximab je v ČR hrazen pouze u nádorů dutiny ústní.
Upraveno podle: Vošmik M., Aktuální standard systémové léčby u metastatického a rekurentního skvamózního karcinomu hlavy a krku, Brněnské onkologické dny 2021.

TESTOVÁNÍ VŠECH VHODNÝCH PACIENTŮ S M/nR HNSCC VÁM USNADNÍ ROZHODOVÁNÍ O LÉČBĚ V PRVNÍ LINII2
testování - grafika vhodných pacientů ze studie

1. SPC LP Keytruda® na www.sukl.cz
2. Crosta S, Boldorini R, Bono F, et al. PD-L1 Testing and Squamous Cell Carcinoma of the Head and Neck: A Multicenter Study on the Diagnostic Reproducibility of Different Protocols. Cancers (Basel). 2021;13(2):292. Published 2021 Jan 14. doi:10.3390/cancers13020292

Kombinační léčba HNSCC v 1. linii1

KEYTRUDA® v kombinaci s plat/5-FU dlouhodobě snižuje riziko úmrtí1

SIGNIFIKANTNÍ REDUKCE RIZIKA ÚMRTÍ S LP KEYTRUDA® PLAT/5-FU VS. EXTREME (5LETÉ SLEDOVÁNÍ)1
graf celkového přežití kombinace CPS ≥ 1

Redukce rizika úmrtí o 35% vs EXTREME (HR = 0,65; 95% CI, 0,53 – 0,79)

Medián OS při léčbě přípravkem KEYTRUDA® plat/5-FU (CPS ≥ 1) byl 13,6 měsíce (95% CI, 10,7–15,5) vs. 10,6 měsíce (95% CI, 9,1–11,7) s EXTREME.

graf celkového přežití kombinace CPS ≥ 20

Redukce rizika úmrtí o 37% vs EXTREME (HR = 0,63; 95% Cl, 0,47–0,84)

Medián OS při léčbě přípravkem KEYTRUDA® + plat/5-FU (CPS ≥ 20) byl 14,7 měsíce (95% CI, 10,3–19,3) vs. 11,1 měsíce (95% CI, 9,2–13,0) s EXTREME.

Výsledky předem specifikované průběžné analýzy léčby M/nR HNSCC v první linii2

KOMPLETNÍ ODPOVĚDI DOSÁHLO S KOMBINOVANOU LÉČBOU PŘÍPRAVKEM KEYTRUDA® PLAT/FU
2× VÍCE PACIENTŮ NEŽ PŘI REŽIMU EXTREME2

grafika kompletní a částečné odpovědi -  kombinovaná léčba vs. režim Extreme

1. Tahara M, et al. Pembrolizumab With or Without Chemotherapy For First-Line Treatment of Recurrent/Metastatic Head and Neck Squamous Cell Carcinoma: 5-year Results from KEYNOTE-048. Presented at the ESMO 2022, September 09-13.
2. Burtness B, Harrington KJ, Greil R, et al; for the KEYNOTE-048 investigators. Pembrolizumab alone or with chemotherapy versus cetuximab with chemotherapy for recurrent or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck (KEYNOTE-048): a randomised, open-label, phase 3 study. Lancet. 2019;394(10212):1915– 1928.

PD-L1 = ligand receptoru programované buněčné smrti 1.

Monoterapie HNSCC v 1. linii1

KEYTRUDA® v monoterapii dlouodobě snižuje riziko úmrtí1

SIGNIFIKANTNÍ REDUKCE RIZIKA ÚMRTÍ S LP KEYTRUDA® V MONOTERAPII VS. EXTREME (5LETÉ SLEDOVÁNÍ)1
graf celkového přežití monoterapie CPS ≥ 1

Redukce rizika úmrtí o 26% vs EXTREME (HR = 0, 74; 95% Cl, 0,61–0,89)

Medián OS u dospělých pacientů s CPS ≥ 1 léčených samotným přípravkem KEYTRUDA® byl 12,3 měsíce
(95% CI, 10,8–14,8) vs. 10,4 měsíce (95% CI, 9,0–11,7) s režimem EXTREME.

graf celkového přežití monoterapie CPS ≥ 20

Redukce rizika úmrtí o 39% vs EXTREME (HR = 0, 61; 95% Cl, 0,46–0,81)

Medián OS u dospělých pacientů s CPS ≥ 20 léčených samotným přípravkem KEYTRUDA® byl 14,9 měsíce (95% CI, 11,5–20,6) vs. 10,8 měsíce (95% CI, 8,8–12,8) s režimem EXTREME.

Výsledky předem specifikované průběžné analýzy léčby M/nR HNSCC v první linii

KEYTRUDA®: MÍRA ODPOVĚDI A TRVÁNÍ ODPOVĚDI PŘI POUŽITÍ V MONOTERAPII (CPS ≥ 1)2

grafika kompletní a částečné odpovědi - monoterapie vs. režim Extreme

Účinnost přípravku KEYTRUDA® v monoterapii a v kombinaci s plat/5-FUv klinické studii KEYNOTE-048: analýza podskupin dle PD-L1 CPS 1-19 a CPS≥203

grafika - podskupiny v monoterapii

1. Tahara M, et al. Pembrolizumab With or Without Chemotherapy For First-Line Treatment of Recurrent/Metastatic Head and Neck Squamous Cell Carcinoma: 5-year Results from KEYNOTE-048. Presented at the ESMO 2022, September 09-13.
2. Burtness B, Harrington KJ, Greil R, et al; for the KEYNOTE-048 investigators. Pembrolizumab alone or with chemotherapy versus cetuximab with chemotherapy for recurrent or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck (KEYNOTE-048): a randomised, open-label, phase 3 study. Lancet. 2019;394(10212):1915– 1928.
3. Burtness B, Rischin D, Greil R, et al. Pembrolizumab alone or with chemotherapy for recurrent/metastatic head and neck squamous cell carcinoma in KEYNOTE-048: subgroup analysis by programmed death ligand-1 combined positive score. J Clin Oncol. 2022;40(21):2321–2332. doi:10.1200/JCO.21.02198

Klinické doporučené postupy NCCN (NCCN GUIDELINES®) pro nádory hlavy a krku1

Pembrolizumab (KEYTRUDA): PREFEROVANÁ VOLBA PRO PRVNÍ LINII LÉČBY rekurentního nebo metastatického karcinomu hlavy a krku doporučená NCCN Guidelines®1,a 

U rekurentních, neresekovatelných nebo metastatických nádorů (bez možnosti chirurgické léčby nebo radioterapie) s lokalizací mimo nasofarynx1,a.

První linie:

  • Pembrolizumab (KEYTRUDA)/platina (cisplatina nebo karboplatina)/5-FUa.
  • Pembrolizumab (KEYTRUDA) (u PD-L1 pozitivních nádorů [CPS≥1])b.

aDoporučení kategorie 1.
bKategorie 1 při CPS≥20.

Preferovaná intervence = intervence založená na superiorní účinnosti, bezpečnosti, důkazech a v některých případech na dostupnosti.
Kategorie 1 = na základě důkazů vysoké úrovně byl přijat jednotný konsenzus National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®), že tato intervence je vhodná.
NCCN nedává žádné záruky ohledně jejich obsahu, použití či aplikace a odmítá jakoukoliv odpovědnost za jakoukoliv jejich aplikaci a použití.

5-FU = 5-fluorouracil; PD-L1 = ligand receptoru programované buněčné smrti 1.

1. Referenced with permission from the NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) for Head and Neck Cancers v4.2024. National Comprehensive Cancer Network. Accessed May 1, 2024. http://nccn.org

Bezpečnost2

VYBRANÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Závažné a fatální imunitně zprostředkované nežádoucí účinky

Přípravek KEYTRUDA je monoklonální protilátka patřící do skupiny léčiv, které se vážou buď na receptor programované buněčné smrti PD-1 (programmed cell death-1) nebo jeho ligand PD-L1 a způsobují tak zablokování signální cesty PD-1/PD-L1. To vede ke zrušení inhibice imunitní odpovědi, což může potenciálně způsobit narušení periferní tolerance a indukovat imunitně zprostředkované nežádoucí účinky. Imunitně zprostředkované nežádoucí účinky, které mohou být závažné nebo fatální, mohou postihnout kterýkoliv orgánový systém nebo tkáň, mohou se vyskytnout ve více orgánových systémech současně a mohou se objevit kdykoliv po zahájení léčby nebo po jejím ukončení. Důležité imunitně zprostředkované nežádoucí účinky, které jsou zde vyjmenovány, nemusí zahrnovat veškeré možné závažné a fatální imunitně zprostředkované nežádoucí účinky.

Pečlivě pacienty sledujte stran výskytu příznaků a známek, které by mohly být klinickou manifestací imunitně zprostředkovaných nežádoucích účinků. Jejich časná identifikace a léčba je pro bezpečné užití léčby cílené na PD-1/PD-L1 zásadní. Před zahájením léčby a pak pravidelně v jejím průběhu mají být sledovány hladiny jaterních enzymů, kreatininu a funkce štítné žlázy. Při podezření na imunitně zprostředkované nežádoucí účinky má být zajištěno odpovídající vyšetření, aby se vyloučily jiné příčiny, včetně infekce. Dle situace může být vyžadováno zahájení okamžité lékařské intervence, včetně konzultace se specialisty.

V závislosti na závažnosti imunitně zprostředkovaného nežádoucího účinku má být přípravek KEYTRUDA dočasně nebo trvale vysazen. Obecně, pokud je nutné léčbu přípravkem KEYTRUDA přerušit nebo ji vysadit, mají být podávány systémové kortikosteroidy (1 až 2 mg/kg/den prednisonu nebo jeho ekvivalentu), dokud nedojde ke zlepšení na stupeň 0 nebo 1. Jakmile dojde ke zlepšení nežádoucího účinku na stupeň 0 nebo 1, má být zahájeno postupné vysazování kortikosteroidu trvající minimálně 1 měsíc. U pacientů, jejichž nežádoucí účinky nejsou dostatečně kontrolovány léčbou kortikosteroidy, má být zváženo podání jiných systémových imunosupresiv.

* U pacientů s HNSCC léčených pembrolizumabem v kombinaci s chemoterapií + platinou a 5-FU (n = 276) byla incidence hypotyreózy 15,2 %, všechny případy byly stupně 1 nebo 2.
Detailní informace k incidenci vybraných imunitně zprostředkovaných nežádoucích účinků naleznete v aktuální verzi SPC LP Keytruda® na www.sukl.cz – ZDE.

BEZPEČNOSTNÍ PROFIL PŘÍPRAVKU KEYTRUDA V MONOTERAPII VS. REŽIM EXTREME1,3

NEŽÁDOUCÍ ŮČINKY (VŠECHNY STUPNĚ) S VÝSKYTEM U ≥ 10% PACIENTŮ LÉČENÝCH PŘÍPRAVKEM KEYTRUDA V MONOTERAPII VE STUDII KEYNOTE-048a
graf -management vybraných nežádoucích účinků

BEZPEČNOSTNÍ PROFIL PŘÍPRAVKU KEYTRUDA + PLAT/FU VS. REŽIM EXTREME1,3

NEŽÁDOUCÍ ŮČINKY (VŠECHNY STUPNĚ) S VÝSKYTEM U ≥ 10% PACIENTŮ LÉČENÝCH PŘÍPRAVKEM KEYTRUDA + PLAT/FU VE STUDII KEYNOTE-048a
graf -management vybraných nežádoucích účinků

aKlasifikováno do stupňů dle NCI CTCAE v4.0.
bZahrnuje únavu a astenii.
cZahrnuje průjem, kolitidu, hemoragický průjem a mikroskopickou kolitidu.
dZahrnuje dermatitidu, akneiformní dermatitidu, alergickou dermatitidu, bulózní dermatitidu, kontaktní dermatitidu, exfoliativní dermatitidu, polékový výsev, erytém, erythema multiforme, vyrážku, erytematózní vyrážku, generalizovanou vyrážku, makulózní vyrážku, makulopapulózní vyrážku, svědící vyrážku a seborrhoickou dermatitidu.
eZahrnuje kašel a produktivní kašel.
fZahrnuje dušnost a námahovou dušnost.
gZahrnuje pneumonii, atypickou pneumonii, bakteriální pneumonii, stafylokokovou pneumonii, aspirační pneumonii, infekci dolních dýchacích cest, infekci plic a pseudomonádovou infekci plic.
hZahrnuje bolest zad, muskuloskeletální bolest hrudníku, muskuloskeletální bolest a myalgii.
iZahrnuje periferní senzorickou neuropatii, periferní neuropatii, hypestezii a dysestezii.

CI = interval spolehlivosti; DOR = trvání odpověd; = výkonnostní stav podle Eastern Cooperative Oncology Group; ECOG PS = výkonnostní stav podle Eastern Cooperative Oncology Group; EXTREME = cetuximab + platina + fluorouracil; HNSCC = skvamózní karcinom hlavy a krku;
HR = poměr rizik;; M/nR HNSCC = metastatický nebo neresekovatelný rekurentní; NCI CTCAE = Národní institut pro rakovinu – Obecná terminologická kritéria pro nežádoucí účinky (National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events).;PD-L1 = ligand receptoru programované buněčné smrti 1; plat/FU = platina + fluorouracil.; ORR = míra objektivní odpovědi; OS = celkové přežití;

1. Burtness B, et al. Pembrolizumab alone or with chemotherapy versus cetuximab with chemotherapy for recurrent or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck (KEYNOTE-048): a randomised, open-label, phase 3 study. Lancet 2019;10212:1915-1928.
2. SPC LP Keytruda®, datum revize 25. 3. 2024, na www.sukl.cz
3. Rischin D, et al. Protocol-specified final results of the KEYNOTE-048 trial of pembrolizumab as first-line therapy for recurrent/ metastatic head and neck squamous cell carcinoma (R/M HNSCC). Presented at the American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting, 31 May-4 June 2019.

CZ-KEY-00725 (2.0)
Datum přípravy: květen 2024