endometrium header

Indikace

Pokročilý endometriální karcinom

Design klinického hodnocení KEYNOTE-7551

EC img 1

Výchozí charakteristiky v celkové populaci a v pMMR populaci1

EC img 2

Odhady celkového přežití v protokolem předem specifikované analýze1

EC img 3

Finální analýza celkového přežití2

Nadále potvrzen přínos v parametru celkového přežití u pacientek léčených kombinací KEYTRUDA® + LENVIMA® v porovnání s doxorubicinem nebo paklitaxelem.2

EC img 4

Analýza celkového přežití u podskupin (všechny pacientky)1

EC img 5

Analýza celkového přežití u podskupin (pMMR)1

EC img 6

Odhady celkového přežití ve skupině pMMR pacientek2

EC img 9

Odhady PFS v protokolem předem specifikované analýze1

EC img 7

Finální analýza přežití bez progrese2

Nadále potvrzen přínos v parametru přežití bez progrese s přípravky KEYTRUDA® + LENVIMA® v porovnání s doxorubicinem nebo paklitaxelem.2

EC img 8

Finální analýza přežití bez progrese ve skupině pMMR pacientek2

EC img 10

Bezpečnostní profil studie KEYNOTE-755

S léčbou související nežádoucí příhody (TEAE) vyskytující se u ≥ 30 % všech pacientek2

EC img 11

Terapeutická indikace a podmínky úhrady

Terapeutická indikace3

Přípravek KEYTRUDA® je v kombinaci s lenvatinibem indikován k léčbě pokročilého nebo rekurentního endometriálního karcinomu u dospělých, u nichž došlo k progresi onemocnění během předchozí léčby terapií obsahující platinu v jakémkoli režimu nebo po ní a kteří nejsou kandidáty na kurativní chirurgickou léčbu nebo radioterapii.

Podmínky úhrady4

Lenvatinib je hrazen v kombinaci s pembrolizumabem k léčbě dospělých pacientek s pokročilým nebo recidivujícím karcinomem endometria, které mají progresi onemocnění při nebo po předchozí terapii obsahující platinu a nejsou kandidátkami pro kurativní chirurgickou léčbu nebo kurativní ozařování. Pacientky mají výkonnostní stav 0-1 dle ECOG.

Léčba je hrazena do potvrzení progrese onemocnění, verifikované opakovaným radiologickým vyšetřením v odstupu 4-8 týdnů z důvodu odlišného mechanismu účinku imuno-onkologické terapie. V případě předčasného ukončení léčby kterýmkoliv z léčivých přípravků z důvodu jeho toxicity je nadále hrazen terapie druhým léčivem dle výše uvedených podmínek. Léčba pembrolizumabem je z prostředků veřejného zdravotního pojištění hrazena maximálně po dobu 35 cyklů.

Reference

1. Makker V et al. N Engl J Med 2022; 386: 437-448.
2. Makker V et al. Prezentováno na ESMO 2022. Abstrakt 525MO.
3. SPC přípravku KEYTRUDA® na www sukl.cz
4. Podmínky úhrady LP LENVIMA® v indikaci pokročilého nebo recidivujícího karcinomu endometria na www.sukl.cz.

CZ-KLE-00009 (1.0), datum přípravy: květen 2024
Zkrácená informace o přípravku KEYTRUDA® k dispozici ZDE.